Xena C ny

Mentorskap & Coachning


Du och din arbetsplats kan anlita mig som:

Mentor där jag inspirerar, utmanar och utvecklar dig i din profession & person. Jag erbjuder dig min kompetens och erfarenhet till stöd och utveckling för att komma vidare med dina kulturdilemman, leda din mångkulturella arbetsplats eller att utforma en integrationsstrategi etc.
 

Mentor med ett coachande förhållnings-sätt här ger jag hjälp till självhjälp i avsikt att förändra ett tankesätt och beteende. Du får inga färdiga lösningar utan det utvecklar vi tillsammans. Målet är att skapa medvetenhet och att bistå dig med att finna egna valmöjlig-heter och lösningar för att kunna se och nyttja din egen och andras potential. Det är du som hittar lösningen jag bara hjälper dig att tänka i nya tankemönster genom att bl.a ställa utma-nande frågor och dela med mig av min erfaren-het. Du väljer kulturdilemman från din arbetsplats eller så inriktar du dig på någon integrationsproblematik. Det kan handla om att du vill hitta lösningar på direkta problem eller snarare söker riktlinjer eller strategier. Det viktiga är att du ställer upp syfte och mål med mentorskapet som vi tillsammans arbetar för att uppnå.


Gruppmentor där jag ledsagar med ett coachande förhållningssätt och utför mentorskapet på hela grupper  och inte individerna i sig. Ofta handlar det om att både leda större grupper och mindre aktörsgrupper. För bästa resultat  diskuterar ni tillsammans i gruppen vilka frågor ni vill koncentrera er på under mentorskapet och fastställer innehållet i era mål och aktiviteter. Ni kommer att fungera som ett team som ansvarar för mentorskapet tillsammans, även om deltagarna i gruppen eventuellt skulle ha egna och eller olika mål för mentorskapet. I gruppmentorskapet får ni förutom mitt stöd också kamratstöd av varandra. 
 
Konsult där jag mer agerar som rådgivare, tar fram strategier och ger förslag på åtgärder etc. Tillsammans går vi igenom era behov varefter jag genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en plan etc. Självklart kan jag även agera operativt under en period om så önskas

Målgrupp:
  • Ledare på en mångkulturell arbetsplats.
  • Du som arbetar operativt med andra kulturer.
  • För ett arbetslag som har arbetskamrater med varierande kulturella bakgrunder.
  • Politiker som behöver ta fram en politisk riktlinje inom integration m.m.
  • För dig som flyttat till Sverige och som försöker hitta en balans mellan kulturella olikheter.


Min kompetens finns framförallt inom följande områden (följ gärna länkarna):

Det är alltid fördelaktigt om du och dina kollegor varit på en av mina föreläsningar eller att vi börjar med en dylik på din arbetsplats innan jag börjar coacha eller genomför ett konsultuppdrag. (läs mer)