Logo test 2

Integration från Arabiska Värderingar till Svenska

I denna föreläsning föreläser jag en hel- eller halvdag om integrationsprocessens olika stadier. Här lägger jag extra vikt vid integrationsresan mellan svenska och arabiska värderingar. Det är en extremt stor omställning för vissa medan förändringen för andra är betydligt enklare.
 
Frågeställningar jag tar upp kan vara:
 • När blir man egentligen integrerad i en ny kultur? Hur går det till att integrera sig? Kan alla integrera sig? Vill alla integrera sig? Är det så att man blir integrerad och byter identitet eller är det en känsla av att våga ifrågasätta sina värderingar och hitta en mix som passar just dig? Har alla förmågan att ifrågasätta sin egen kultur och sina värderingar? Vad är det som gör att du känner dig integrerad? Om jag inte har vänner i den nya kulturen kan jag då få förståelse för kulturens koder?
Syfte
Att få förståelse för hur att en del individer är förändringsvilliga medan andra är ovilliga till enförändring vilket självfallet försvårar integrationsprocessen. Vilket arabiskt land man kommer ifrån men även från vilken social och utbildningsbakgrund man har påverkar förmågan och viljan att integrera sig i en för dem så annorlunda kultur som den svenska. 

Föreläsningen är baserad på
 • forskningsresultat
 • verktyg, modeller m.m.
 • egna erfarenheter
 • erfarenheter av arabers integration i Sverige
 • förståelse för hur andra kulturer förhåller sig till den svenska
 • hur olika arabkulturer klarar av att anamma svenska värderingar.

Innehåll:
 • Definition av kultur och värderingar  
 • Att se vår egen kultur och värderingar ur ett annat perspektiv
 • Att förstå arabvärldens färgpalett av olika kulturer och de kulturkrockar som uppstår mellan araber
 • Genomgång Integrationsprocessens olika stadier i U-kurvan
 • Förändringsvilja
 • Motivationscykeln
 • Gruppdiskussioner och resonemang kring integrationsförmåga och -förutsättningar
 • Frågor utan svar ställs, det är frågor som är viktiga att ta upp till diskussion för att försöka se problem och situationer ur andra perspektiv som exempelvis härledning av kulturkrockarna till olika kulturella värdegrunder.

Sedan jag kom tillbaks till Sverige efter att ha bott i Tunisien har jag många gånger funderat på när jag egentligen blev integrerad i den tunisisk / arabiska / muslimska kulturen och hur det gick till.  Jag tror att någonstans då jag började känna mig "både och och varken eller" var jag integrerad.


"Både och" för jag kunde koderna både i Sverige och Tunisien och "varken eller" för jag hade ju givit upp delar av mina "gamla" värderingar och införlivat "nya". På något vis hade jag nått en sorts harmoni i min vardag.

Integrationsprocessen tog tid, självklart! En viktig del som förenklade min integration och som ofta skiljer sig från en person med arabiskt ursprung som lever i Sverige var att jag hade arabiska vänner.