Logo test 2

Våra kulturella värderingar påverkar hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet till att ta egna initiativ, ha  olika åsikter och ha eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 


I mötet med den arabiska kulturens behöver ledaren anpassa sig till att dessa kulturer anser att chefen har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvars positioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av "chefsskap". Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det utgår från hierarkiska maktstrukturer med tydliga positioner och ett ganska mekaniskt system, det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. Något som kan kännas obekvämt för den svenska ledaren men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen. 


Ledare i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer. I ett sådant sammanhang måste man vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. På en mångkulturell arbetsplats finns stor potential till innovation och kreativitet. Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden för ett framgångsrikt interkulturellt ledarskap.

För att undvika kostsamma kulturkrockar och istället satsa på att bygga upp en mångkulturell arbetsplats som ger mervärde i form av:
 - ökad kreativitet,
 - förbättrad produktivitet,
 - förbättrat samarbete,
 - skapande av bredare utbud av kunskaper,
 - minskad rasism
 - mm.
behöver man arbeta långsiktigt, förebyggande och inkluderande där alla är med såväl ledare som medarbetare. 

I den här föreläsningen, utbildningen eller konsultuppdraget utgår vi från att ledaren är den viktigaste länken i att bygga upp en fungerande mångkulturell miljö. Ledarens roll är förutom att bygga upp en inkluderande mångkulturell strategi att motivera medarbetarna till att utnyttja deras kulturella olikheter för att uppnå konkurrensfördelar. 


Syfte

  • Förstå vikten av att alltid utgå från och ta hänsyn till företagets värderingar, där en tydlig företagspolicy blir en förutsättning.
  • Ge insikt i hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika kulturella sammanhang för att på sikt föra dina medarbetare till att motiveras av 
  • Ge verktyg för att du ska kunna effektivisera och bättre utnyttja de kulturella skillnader på din arbetsplats för att nå konkurrensfördelar. 
  • Ge ökad förståelse av hur man undviker fällorna och problematiken som kan uppstå på en mångkulturell arbetsplats för att istället ta fram skillnaderna och utnyttja dem.

 
Du får med dig kunskap om hur man tillgodogör sig kompetensen hos människor som har sina rötter i andra delar av världen, i andra kulturer och som har ett annat modersmål än vårt.


Innehåll
Tillsammans tar vi upp frågeställningar hur man:

T
med hjälp av Kulturverktyget går från att nysta fram existerande kulturella dilemman till att förstå vilka       faktorer som behöver ingå i en fungerande mångkulturell strategi,

- motivativerar anställda i olika kulturer,
- uppfattar auktoritet olika, som exempel kan svenska chefer som ofta tar beslut i samråd med           personalen uppfattas som svaga och i förlängningen förlora respekt,
- lockar fram initiativkraften hos skickliga individer som kanske är vana vid en mycket auktoritär        ledarstil där man inte tar initiativ utan väntar på exakt information om vad som ska göras,
- uppfattar tid i olika kulturer och hur det påverkar den mångkulturella arbetsplatsen,
- som ledare på en mångkulturell arbetsplats behöver ta hänsyn till som exempelvis olika sätt   att kommunicera, hur vi i olika kulturer uppfattar en förändring, vilken typ av motivationsfaktorer som     
  fungerar etc. 
- m
ed mera.


Kulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för alla parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur.

För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera. På våra utbildningar går vi in på djupet bakom mekanismerna i ett kulturellt beteende.