Logo test 2

I den här föreläsningen alternativt utbildningen utgår från att ledaren är den viktigaste länken i att bygga upp en fungerande mångkulturell miljö som utnyttjar kulturella olikheter på arbetsplatsen för att uppnå konkurrensfördelar. 

Våra kulturella värderingar påverkar hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.


I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet till att ta egna initiativ, ha  olika åsikter och ha eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 

I mötet med den arabiska kulturens behöver ledaren anpassa sig till att dessa kulturer anser att chefen har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvars positioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av "chefsskap". Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det utgår från hierarkiska maktstrukturer med tydliga positioner och ett ganska mekaniskt system, det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. 
Något som kan kännas obekvämt för den svenska ledaren men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen. 


Ledare i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer. I ett sådant sammanhang måste man vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. På en mångkulturell arbetsplats finns stor potential till innovation och kreativitet. Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden för ett framgångsrikt interkulturellt ledarskap.

Syfte

 • Förstå vikten av att alltid utgå från och ta hänsyn till företagets värderingar, där en tydlig företagspolicy blir en förutsättning.
 • Ge insikt i hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika kulturella sammanhang för att på sikt föra dina medarbetare till att motiveras av 
 • Ge verktyg för att du ska kunna effektivisera och bättre utnyttja de kulturella skillnader på din arbetsplats för att nå konkurrensfördelar. 
 • Ge ökad förståelse av hur man undviker fällorna och problematiken som kan uppstå på en mångkulturell arbetsplats för att istället ta fram skillnaderna och utnyttja dem.

 
Du får med dig kunskap om hur man tillgodogör sig kompetensen hos människor som har sina rötter i andra delar av världen, i andra kulturer och som har ett annat modersmål än vårt.


Innehåll
Tillsammans tar vi upp frågeställningar om hur man:

 • - Motivativerar anställda i olika kulturer
 • - Uppfattar auktoritet olika, som exempel kan svenska chefer som ofta tar beslut i samråd med          personalen uppfattas som svaga och i förlängningen förlora respekt.
 • - Lockar fram initiativkraften hos skickliga individer som kanske är vana vid en mycket auktoritär ledarstil där man inte tar initiativ utan väntar på exakt information om vad som ska göras.
 • - Uppfattar tid i olika kulturer och hur det påverkar den mångkulturella arbetsplatsen. 
 • - Som ledare på en mångkulturell arbetsplats behöver ta hänsyn till som exempelvis olika sätt att kommunicera, hur vi i olika kulturer uppfattar en förändring, vilken typ av motivationsfaktorer som fungerar etc. 
 • - Vikten av att arbeta med inkludering och hur man kan göra det.
 • - Med mera....

Konsultuppdrag och rådgivning

Behöver du hjälp med att ta fram en fungerande strategi för din mångkulturella arbetsplats kan jag som konsult/rådgivare hjälpa dig med hela processen från början till slut.

Vi utgår från Kulturverktygets 4a steg
NOTERA kulturkrocken genom att ställa dig frågor som varför, för vem och i vilka sammanhang det är ett problem. Därefter tittar vi på företagets externa och interna omgivning.
TOLKA företagets, ledningens, medarbetarnas och kundernas värderingar och hur de stämmer överens
FÖRSTÅ de andras kulturella värderingar såväl bland era medarbetare som kunder
BEMÖT, här tar vi gemensamt fram en mångkulturell strategi som passar just er och er omgivning. Den kan även inkludera utbildningar, workshops etc för både ledning och medarbetare.

Kulturell mångfald kan
frustrera och irritera


Kulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för båda parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur.

För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera. På våra utbildningar går vi in på djupet bakom mekanismerna i ett kulturellt beteende.