Logo test 2

Konsultuppdrag

Jag hjälper dig hela vägen från början till slut med att ta fram
en effektiv inkluderings- och kulturell mångfalds
strategi

Ofta hör jag politiker säga att integration är att kunna ett språk och att ha ett arbete. Språket i kombination med ett arbete är ju alltid en bra början. Men räcker det? Om någon kan det svenska språket och har ett jobb men efter arbetet umgås vederbörande aldrig med svenskar. Kan vi känna oss integrerade om vi inte umgås med varandra och inte har en känsla av samhörighet eller känner oss som en del i en helhet? Löser ett arbete och att vara flytande i språket känslan av utanförskap?

Styr våra egna svenska värderingar hur vi definierar integration när vi pratar om jobb och språk? För mig handlar integration om känslan av att vara inkluderad vilket innebär att man blir "sambo" med en annan kultur. Att vara sambo innebär att vi ömsesidigt måste anstränga oss för att förstå varandra, kommunicera bättre och hitta lösningar som fungerar för bägge parterna.

Först då man umgås med den andra kulturen och dess värderingar kan vi faktiskt bli integrerade och inkluderade. Det betyder att man förstår både sina och den nya kulturens koder. Koderna lär man sig inte bara genom att kunna språket eller på arbetsplatsen utan man måste umgås för att förstå det som sägs "mellan raderna".

Vi behöver verkligen börja tänka igenom vad integration och inkludering egentligen innebär och vad det  skulle göra för skillnad för oss, vårt samhälle och för en mångkulturell arbetsplats. Först därefter kan vi börja ta fram en strategi som utgår från att tillsammans blir vi bättre och mer effektiva. Vi får inte heller glömma att lika regler, villkor och krav gäller för alla utan undantag.  


Arbetsmetod
Proceduren börjar med att vi medvetandegör hur våra värderingar påverkar och styr oss för att
medvetandegöra hur vi tänker. Tillsammans går vi därefter igenom era behov, er målsättning och era tankar kring hur ni vill bygga   er integration. Här kan det eventuellt behövas en del olika typer av analyser.
 
Jag fram exempel på hur andra har gjort där ni tar ut det bästa ur andras erfarenheter som sedan  kan anpassas till er unika situation. Antingen väljer ni att jag assisterar er som konsult där jag både planerar, analyserar och tar fram en   strategi för just er eller så föredrar ni att jag coachar er så att ni själva kommer fram till hur ni vill   göra.
 

Som konsult kan jag hjälpa dig som är


- Ett privat företag eller en kommun/region etc som vill ta fram en bättre integrationsstrategi


- En mångkulturell arbetsplats att bättre utnyttja och effektivisera mångfalden 


- Ett politiskt parti som vill ta fram en integrationsstrategi i sitt politiska program


- Utlandsanställd vare sig ni ska skicka svensk personal att arbeta och bo under en längre tid i utlandet

   eller om ni ska anställa utländskpersonal till ert svenska bolag.

-  I en mergers and acquisitions (M&A) situation där ni behöver förstå varandras företags-, ledarskaps-, 
   kommunikations-, konflikthanterings- och motivationskultur


Kulturverktyget


När jag arbetar fram en strategi för er mångkulturella arbetsplats utgår jag från mitt framtagna forskningsbaserade Kulturverktyg som har 4a steg:

NOTERA kulturkrocken genom att ställa dig frågor som varför, för vem och i vilka sammanhang det är ett problem. Därefter tittar vi på företagets externa och interna omgivning.
TOLKA företagets, ledningens, medarbetarnas och kundernas värderingar och hur de stämmer överens
FÖRSTÅ de andras kulturella värderingar såväl bland era medarbetare som kunder
BEMÖT, här tar vi gemensamt fram en mångkulturell strategi som passar just er och er omgivning. Den kan även inkludera utbildningar, workshops etc för både ledning och medarbetare.

Läs mer i boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

Inkluderande mångkulturella arbetsplatser


Inkluderingsarbetet är av de viktigaste faktorern för att förvandla en månkulkulturell arbetsplats till en dynamisk, inkluderande och kreativ miljö som ger mervärde.

Inkluderingsprocessen 
som består av 4 delar.

Lika för alla - Jag är accepterad och respekterad av alla som jag är. Mina kunskaper och värderingar tillvaratas. Jag känner mig synlig.
Öppet Klimat - Det är bra stämning, Vi diskuterar allt och vågar ha avvikande åsikter. Alla är välkomnande.  Medvetenhet - Jag får utbildning och kunskap i att förstå olikheter. Vi är medvetna om olika kommunikationssätt. Vi använder samma språk och kan få hjälp av språkmentor. 
Delaktighet - Alla omsluts i och ingen utesluts ur gemenskapen. Vi anstränger oss för att alla ska involveras i arbetet, Nyfikenhet och kreativitet uppmuntras. Vi vill och vågar.


Visste du att


när du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar så påverkar det din internationella framgång vad gäller allt från förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?