Logo test 2
Utbildningar, mångkultur, författare, konsult,kulturkrockar, kurser, asiatisk kultur, afrikansk kultur, föreläsare, interkulturell kompetens, interkulturellt ledarskap , kulturmöten utbildningar Utbildningar, mångkultur, författare, konsult,kulturkrockar, kurser, asiatisk kultur, afrikansk kultur, föreläsare, interkulturell kompetens, interkulturellt ledarskap , kulturmöten utbildningar

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.
 
När vi jobbar med utbildningar och kompetensutveckling kännetecknas det av intensitet och samarbete som är kopplat till verkliga, tydliga och värdeskapande situationer. Fokus i vårt arbete ligger på att skapa en förbättring både inom ditt företag och på det personliga planet.

En utbildning på 2 dagar eller mer, innehåller en workshop och coachning. Förutom att ni skräddasyr innehållet där ni själva plockar ihop det innehåll som matchar era specifika behov kan ni även välja ett färdigt utbildningspaket.

Ett utbildningspaket inkluderar: 
Föreläsningar 
Workshops
Coachning
Boken - Så konstiga NI är! 
Online och/eller levande föreläsningar och utbildningar

Du kan välja om du föredrar att ha dina kurser och utbildningar på plats eller digitalt.

Utbildningsform:
Det vi kan erbjuda dig i forma av utbildningar och kompetensutveckling är antingen en allmän kortare 2 dagars kurs, 2 dagars skräddarsydd kurs eller en längre mer djupgående utbildning.

Teman du kan mixa ihop till din egen utbildning:
Mångkulturella Arbetsplatser
Interkulturell Kompetens
Interkulturellt Ledarskap

Interkulturell Konflikthantering & Förändringsprocess

Fokusera din utbildning på en eller flera kulturer:
Arabisk och muslimsk
Afrikansk
Asiatisk
 

Utbildningarna och kurserna inkludera följande metoder:
Lektioner
Fallstudier 
Träning
Reflekterande betraktning
Workshop, facilitering, mentorskap och coachning
 

Workshop  
Med vår workshophandledning och Kulturverktyget kommer ni närmre genomarbetade beslutsunderlag och förankrade beslut. Tillsammans skapar vi respektfulla, nyanserade och tillåtande diskussioner med högt i tak där vi stimulerar er att tänka om, tänka nytt, byta perspektiv samt utmana era värderingar och fördomar. När alla på en mångkulturell arbetsplats medverkar kommer alla att känna delaktighet, förståelse och ansvar för resultatet.

Coachning
Vi ger hjälp till självhjälp i avsikt att förstå den andra parten i kulturmötet så ni kan bygga upp en bemötandestrategi som genererar mervärde. Du får inga färdiga lösningar utan målet är att skapa medvetenhet och att bistå dig med att finna egna valmöjligheter och lösningar för att kunna se och nyttja din egen och andras potential. Det är du som hittar lösningen vi bara hjälper dig att tänka i nya tankemönster genom att bl.a ställa utma-nande frågor och dela med oss av våra erfarenheter. Du väljer kulturdilemma, kulturkrock eller inriktar dig på någon inkluderingsproblematik från din mångkulturella arbetsplats. Det kan handla om att du vill hitta lösningar på direkta problem eller snarare söker riktlinjer eller strategier. Det viktiga är att du ställer upp syfte och mål med mentorskapet som ni sedan tillsammans arbetar för att uppnå. 

Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbetsplats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m. Ni börjar med att få kunskaper, nya perspektiv, tankemönster och verktyg via en av mina föreläsningar eller utbildningar. 

Målet och syftet med workshopen varierar med era behov som utgångspunkt. Det kan t.ex handla om att fördjupa era kunskaper, insikter och förståelsen kring de interkulturella verktygen ni fått via föreläsningen/utbildninge eller om att ha ett tydligt och konkret kulturellt dilemma kring vilket ni vill utveckla en handlingsplan eller strategi.

Det viktiga är att workshopen börjar med att ni sätter upp ett tydligt mål och syfte. Frågeställningarna som ni bör ställa er för att nå fram till målet och syftet är varför workshopen genomförs, vad den ska leda till samt hur resultatet ska användas.

Nästa steg är att utse deltagare som dels deltagit i utbildningen/föreläsningen och som tillsammans kan hantera och diskutera det aktuella ämnet. Ofta är det personer med olika roller som på ett eller annat sätt är kopplade till processen.Välj gärna deltagare så att ni får en bred representation och motsatsförhållanden, till exempel juniorer/ seniorer/ olika kulturella bakgrunder och så vidare.

Som workshopledare agerar jag oberoende och driver workshopen framåt på ett engagerat och strukturerat sätt. Jag ställer frågor för gruppen att hantera, sammanfattar respektive steg av workshopen samt coachar er genom att ställa besvärliga frågor, vara ifrågasättande och utmanande. Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbetsplats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m. Ni börjar med att få kunskaper, nya perspektiv, tankemönster och verktyg via en av mina föreläsningar eller utbildningar. 

För att kunna få något utbyte av en workshop behöver vi börja med en föreläsning om "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska/Muslimska Kulturen". Under föreläsningen alternativt en längre utbildning går vi igenom olika kulturella dimensioner, perspektivbyten och hur man kan förändra sina tankemönster i mötet med olika kulturer. 

Målgrupper
Alla som i något sammanhang har kontakt, arbetar eller samarbetar med andra kulturer. För att medverka i denna workshop är det en fördel om du varit på vår föreläsning "Mångkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen".

Vi coachar främst grupper, mångkulturella företag, organisationer, ledare och medarbetare som i sitt arbete möter "kunder" och kollegor från andra kulturer. (I begreppet kund ingår här även elever, patienter, bidragstagare, arbetslösa, brukare etc). Syftet med en coachning är att fördjupa ert lärande och förbättra ert bemötande.

Handlingsplanen utgår från att ni väljer vad samtalet ska handla om och därefter utarbetar vi  en handlingsplan tillsammans.

Tydliga mål är betydelsefulla om man vill nå förändring. Vi kan hjälpa er att sätta upp konkreta mål och delmål. Det är både en aktiv och ofta krävande förändringsprocess där ni måste vara beredda på att utforska, utmana och ifrågasätta er själva, era värderingar och fördomar. Syftet är att utöka er medvetenhet för att ni i framtiden ska kunna klara allt från att hantera en kulturellt betingad konflikt och undvika kulturkrockar till att bygga vinstgivande kulturmöten, med mera.

Var medveten om att Ni äger ert problem, valet av lösning och konsekvenserna av valet!

Vi kommer inte med färdiga råd och lösningar utan stöttar er att själva finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Tänk på att det är en "Trial and Error" process där ni alltid har rätt att tänka om och tänka nytt.

Ni vet svaret själva vi lyssnar och ställer adekvata, utmananande och ibland provocerande frågor. Frågeställningarna hjälper er att ta ut nya riktningar, få perspektivsyn och att kunna byta perspektiv i mötet med era mångkulturella kunder. 

Tillsammans strävar vi efter att skapa motivation och hålla fokus på uppsatt mål. 

Först när du kan TOLKA dina egna värderingar kan du börja FÖRSTÅ andras kulturella utgångspunkt. 

Målet är att vi riktar in osspå det som främjar, frigör, utvecklar och provocerar fram en förståelse för värderingar och hur de styr beteenden.

Förhoppningsvis kommer coachningen att vara en ögonöppnare samt ge dig motivation och mening på vägen vilket kommer hjälp dig att nå dina mål.

Inkluderande mångkulturella arbetsplatser


Inkluderingsarbetet är av de viktigaste faktorern för att förvandla en månkulkulturell arbetsplats till en dynamisk, inkluderande och kreativ miljö som ger mervärde.

Inkluderingsprocessen
 består av 4 delar.

Lika för alla
Jag är accepterad och respekterad av alla som jag är. Mina kunskaper och värderingar tillvaratas. Jag känner mig synlig.
Öppet Klimat
Det är bra stämning, Vi diskuterar allt och vågar ha avvikande åsikter utan negativa konsekvenser. Alla är välkomnande. 
Medvetenhet
Jag får utbildning och kunskap i att förstå olikheter. Vi är medvetna om olika kommunikationssätt. Vi använder samma språk och kan få hjälp av språkmentor. 
Delaktighet
Alla omsluts i och ingen utesluts ur gemenskapen. Vi anstränger oss för att alla ska involveras i arbetet, Nyfikenhet och kreativitet uppmuntras. Vi vill och vågar.


Kulturverktyget


När vi tillsammans arbetar fram en strategi för er mångkulturella arbetsplats utgår vi från Xena Consultings framtagna forsknings baserade Kulturverktyg som har fyra steg:

NOTERA kulturkrocken genom att ställa dig frågor som varför, för vem och i vilka sammanhang det är ett problem. Därefter tittar vi på företagets externa och interna omgivning.
TOLKA företagets, ledningens, medarbetarnas och kundernas värderingar och hur de stämmer överens
FÖRSTÅ de andras kulturella värderingar såväl bland era medarbetare som kunder
BEMÖT, här tar vi gemensamt fram en mångkulturell strategi som passar just er och er omgivning. Den kan även inkludera utbildningar, workshops etc för både ledning och medarbetare.

Läs mer i boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer