Logo test 2

Alla våra konsultuppdrag är baserade på konceptet H2H det vill säga Human2Human.

Som konsulter kan vi ta fram strategier och ger förslag på åtgärder etc. Tillsammans går vi igenom era behov varefter vi genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en plan etc. Självklart kan vi även agera operativt under en period om så önskas.

För att gå från tids- och energikrävande kulturkrockar till berikande kulturmöten såväl på er mångkulturella och mångreligiösa arbetsplats som i kundmötet är det viktigt att ni arbetar med:


1. Förebyggande och långsiktigt arbete som inkluderar att:
- ta fram väl genomtänkta värderingar, policy och en             mångkulturell anställningsstrategi 
- skapa en inkluderande stämning där nyfikenhet och     
   lyhördhet är viktiga faktorer
- utveckla ett kulturanpassat ledarskap
- arbeta med interkulturell kompetens bland alla anställda 


2. Interkulturell konfliktlösning som innebär att man både inser varför kulturkrocken uppstod, vilka värderingar som krockade och att konflikter löses på olika sätt i olika kulturer.

3. Att man utmanar sina fördomar eftersom de är en känslomässig ofta omedveten reaktion på våra olikheter behöver vi bearbeta dessa fördomar genom att: uppmärksamma, undersöka och analysera dem, acceptera, erkänna och möta dem med nyfikenhet och slutligen utmana dem

4. Är villig att byta perspektiv. Att förstå sig själv är att förstå andra vilket innebär att man behöver vara villig byta perspektiv för att se varandras och sitt eget beteende ur olika synvinklar. 

5. Tillåtande och respektfulla samtal med högt i tak där en avvikande åsikt aldrig resulterar i konsekvenser eller gruppförtryck.

  1. Som konsulter kan vi assistera er med att ta fram5

 Vi kan hjälpa dig som är

  • Ett mångkulturellt/mångreligiöst privat företag eller en kommun/region etc som vill förbättra den mångkulturella dynamiken samt ta fram en bättre integrations och inkluderingsstrategi för att bättre utnyttja och effektivisera mångfalden
  • Utlandsanställda vare sig det handlar om att skicka svensk personal att arbeta och bo under en längre tid i utlandet eller om ni har anställa utländskpersonal (med familj) i ert svenska bolag.
  • I en mergers and acquisitions (M&A) situation där ni behöver förstå varandras företags-, ledarskaps-,
    kommunikations-, konflikthanterings- och motivationskultur


Läs mer om: 
Kulturell medvetenhet och Interkulturell kompetens
Mångkulturella arbetsplats 
(planering & strategier i syfte att utnyttja kulturella olikheter på ett sätt som ger ökat mervärde för medarbetarn, vilket i förlängningen även ökar konkurrenskraften)
Interkulturellt ledarskap 
Nyanländas och expatriaters integrationsprocess 
(Vi bistår med hjälp att bättre förstå såväl den egna som den nya arbetskulturen i det land man befinner sig. Självklart inkluderas familjen i denna utbildnings och coaching process som handlar om att bättre leva, arbeta och bo i en annorlunda kultur)
Svensk exportpersonals möte med de arabiska, muslimska (asiatiska/afrikanska) affärskulturerna 

Självklart ingår en utbildning för dig och din personal som skräddarsys  baserad på era behov och kulturella dilemman.

Återkommande lektioner med workshops, träning, coachning och mentorskap inkluderas under en längre tid. Dessutom kommer vi att arbeta med era dilemman från början till slut för att nå fram till en väl fungerande strategi. Vi lägger även in mycket tid för reflekterande betraktning.

Det är viktigt att förlägga arbetet på flera nivåer i organisationen

  1. Hur ni kan arbeta för att er mångkulturella arbetsplats ska bli mer dynamisk för att generera en ökad konkurrenskraft och mervärde.

2. Hur ni ska uppnå ett bättre mångkulturellt kundbemötande där vi både tar hänsyn till svenska medarbetare som möter kunder från andra kulturer och det omvända bemötande dvs där medarbetare från andra kulturer möter svenska kunder. 

Observera att när vi säger kunder inkluderas alla typer av bemötande som med patienter, elever, föräldrar, arbetssökande etc.


Att få en mångkulturell arbetsplats att ge mervärde är ofta en genomgripande förändringsprocess för alla inblandade parter. I vårt team har vi en specialist på förändringsprocesser som även är medveten om, tar hänsyn till och är kunnig inom hur en förändring är kulturellt betingad.

På mångkulturella arbetsplatser eller i mötet med en kund från någon annan kultur är risken stor att konflikter uppstår. Speciellt om man har för avsikt att ändra på regler kring, som många uppfattat som en förmån. För att ge er förståelse för hur man handskas med konflikter i olika kulturer samarbetar vi även med en
 konflikthanterings specialist och kulturellt betingade konfliktlösningar.

Vi har även tillgång till
specialistkompetens inom den asiatiska och afrikanska kulturen.

Ni väljer själva vilka delar ni vill ha Online respektive Live.

Vi kan även om ni önskar inkludera boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer samt arbetsmaterial till ett förmånligt pris.