Logo test 2

Religion är en väsentlig del av det mänskliga tillståndet. Hundratals studier har undesökt och visat hur en individs religion är kopplad till dennes kultur och bakgrund. Många forskare har hävdat att religion är en kultur i sig själv. 

 

Eftersom forskare menar att religion påverkar kultur och kultur påverkar religion inkluderar vi fortsättningsvis religionens inflytande på kultur i användandet av begreppet mångkultur. 

  
Med tanke på religionens starka inflytande i vissa kulturer som vi idag möter i det svenska arbetslivet, är det viktigt att bygga upp en mångkulturell dynamik för att undvika konflikter och anmälningar. Det gör man INTE genom att vara tyst utan tvärtom. I en mångkulturell miljö är det extra viktigt att skapa en tillåtande och inkluderande miljö där man samtalar och diskuterar utan att riskera konsekvenser för avvikande synsätt.

Verksamheten på en dylik mångkulturell arbetsplats blir  således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar.

För att man ska kunna nå mångkulturell dynamik behöver alla parter känna sig inkluderade och vara villiga att byta perspektiv.  Det är också viktigt att man skapar en miljö där vi är nyfikna på varandra, utmanar våra fördomar samt omprövar våra ställningstaganden och värderingar. 

 

V

Så här arbetar vi

För att kunna ta fram väl fungerande och effektiva strategier krävs att alla på lednings- och styrelsenivå medverkar. De strategier vi kommer att ta fram ska vara ledande och hjälpa er att styra er arbetsplats till att ge ett vinstgivande mervärde.

Mångkulturella miljöer som är inkluderande har en tydlig mångkulturell företags policy och HR strategi med målsättningen att skapa dynamiska samarbeten. Vilket gör att  deltagare från olika kulturer med olika erfarenheter och synvinklar uppmuntras att utveckla ett bredare spektrum av perspektiv. Dylika dynamiska team kommer att höja diskussionerna till en högre kreativ intellektuell nivå som förbättrar er produktivitet, ert utbud av kunskaper, minskar rasism, skapar mer attraktiva arbetsplatser, nöjda kunder och bättre affärer. 


Vi hjälper er med:

  1. - Utveckling av en genomgripande kulturanpassad företagspolicy samt en HR strategi som tar    hänsyn till mångkulturell och religiös problematik samt är i linje med föreskrivna lagar och   regler.
  2. - Förebyggande långsiktigt arbete som inkluderar skapande av en inkluderande stämning där   nyfikenhet, medvetenhet, kunskap, lika för alla och lyhördhet är viktiga faktorer.
  3. - Interkulturell konfliktlösning som innebär att man både inser varför kulturkrocken uppstod   och förstår att konflikter löses på olika sätt i olika kulturer
  4. - Att utveckla den egna och alla medarbetares interkulturella kompetens
  5. - Strategier för att uppnå mångkulturella dynamiska team 
  6. - Kulturella skillnader vid sammanslagning eller uppköp av andra företag
  7. - Med mera ....
​​​​​​

När man bygger interkulturell kompetens i sin verksamhet blir den mer dynamisk, kreativ, spännande och ger ett kontinuerligt lärande. 

Det första och absolut viktigaste steget i denna process blir att sätta upp tydliga mångkulturella spelregler. Något som kräver att man tar fram såväl en väl genomtänkt och genomarbetad policy som tydliga företagsvärderingar men även en genomgripande HR och anställningsstrategi.

Det finns inte många enkla lösningar i en mångkulturell miljö. Det blir därför viktigt att förstå, förutse och mildra de kulturella skillnader ni bråttas med för att maximera fördelarna. Tillsammans arbetar vi fram en inkluderande mångkulturell strategi där minoritetsgrupper  inte känner sig utanför eller undervärderade