Logo test 2

Att hantera mångfald på arbetsplatsen innebär många utmaningar.


I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet till att ta egna initiativ, ha  olika åsikter och ha eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 

Våra kulturella värderingar påverkar hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

Kunskap, utbildning, utmaning av fördomar, språklektioner är några av de grundläggande verktygen du behöver investera i för att bli bättre i ditt mångkulturella ledarskap. Kort sagt behöver du kulturanpassa ditt ledarskap för att minimera friktioner och framgångsrikt bygga mångkulturella team som ökar dynamiken på i verksamheten. Med en väl fungerande mångkulturell strategi kan du öka effektiviteten, innovationen och prestandan med 35 %.

konflikter, motstånd mot förändringar och en bristande känsla av samhörighet. 

I mötet med mer hierarkiska kulturer behöver du som ledare anpassa ditt ledarskap. 

Utbildnings- och coachningsarbete som stödjer dig som ledare att kultur anpassa ditt ledarskap


Förslag på innehåll:
Tolkning av det egna ledarskapet
Förståelse för andra kulturers uppfattning av ledarskap
Utveckling av interkulturell kompetens
Att skapa en inkluderande miljö
Hur det kulturanpassade ledarskapet fungerar och vikten av er företagspolicy
Interkulturell konflikthantering
Mångkulturell förändringsledning
Teamutveckling
Ledar- och medarbetar coachning
Etcetera...

 

Kulturverktyget

På bilden ser du mitt framtagna kulturverktyg som vi tillsammans kommer att arbeta med för att uppnå mångkulturell dynamik på din arbetsplats. En dynamik som ger dig många fördelar som ökad konkurrenskraft, kreativitet, produktivitet m.m.

Ett annat viktigt verktyg är inkluderingsprocessen som beskriver hur du som ledare kan arbeta för att uppnå en inkluderande miljö. Att känna samhörighet är grunden för att kunna uppnå en välfungerande och dynamisk mångkulturell arbetsplats.

Inkluderingsprocessen

Jag känner mig inkluderad då det är:

Lika för alla Öppet klimat Medvetenhet Delaktighet


Som konsult kommer jag att vara er behjälplig med att förklara och implementera alla verktyg. Vilket för oss vidare till det sista verktyget jag använder som jag kallar för 


Kulturanpassat ledarskap (KL-modellen)

Anpassningen börjar med att du analyserar situationen med hjälp av det kulturella verktygets tre första steg  Du börjar med att NOTERA vad ni har för kulturella och religiösa problem på arbetsplatsen, varför det är problem etc. Nästa steg är att TOLKA din egen ledarstil för att så småningom FÖRSTÅ vilken typ av ledarskap medarbetaren är i behov av.
Slutligen i sista steget BEMÖT avgör du hur du ska anpassa ditt ledarskap. Behöver medarbetaren ett styrande, coachande, stödjande eller delegerande ledarskap? Glöm inte bort att ta hänsyn till medarbetarens kapacitet innan du börjar bestämma målet för anpassningen av din ledarstil dvs vart du vill föra medarbetaren.