Logo test 2

Inkluderande Mångkulturella Arbetsplatser

Inkluderingsarbetet är av de viktigaste faktorn för att förvandla en månkulkulturell arbetsplats till en dynamisk, inkluderande och kreativ miljö som ger mervärde.

Inkluderingsprocessens byggstenar består av 4 delar.

Lika för alla
Jag är accepterad och respekterad av alla som jag är. Mina kunskaper och värderingar tillvaratas. Jag känner mig synlig.

Öppet Klimat
Det är bra stämning, Vi diskuterar allt och vågar ha avvikande åsikter utan negativa konsekvenser. Alla är välkomnande. 

Medvetenhet
Jag får utbildning och kunskap i att förstå olikheter. Vi är medvetna om olika kommunikationssätt. Vi använder samma språk och kan få hjälp av språkmentor. 

Delaktighet
Alla omsluts i och ingen utesluts ur gemenskapen. Vi anstränger oss för att alla ska involveras i arbetet, Nyfikenhet och
kreativitet uppmuntras. Vi vill och vågar.

Boka eller skräddarsy gärna en mer inriktad föreläsning

Innehåll grundkursen

Som föreläsare, utbildare, författare och konsult med egen erfarenhet av integrations- & förändringsprocessen föreläser och utbildar jag om processens olika stadier.
  • Förändring kan exempelvis bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. 
  • Integration är också en förändring men mer omvälvande eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan. Målet med en integration bör alltid vara inkludering i den nya kulturella omgivningen såväl språkligt som värderingsmässigt. 
Vid en förändring, såväl på arbetsplatsen som vid en flytt mellan olika kulturella värderingar, är resultatet dels beroende på individens förändringsförmåga och dels på omgivningens förhållningssätt till styrning och fokus på önskade resultat och effekter.

I mina föreläsningar och utbildningar tar jag upp integrations- och förändringsprocessernas olika stadier. Jag arbetar även med frågor om kring förändringsovilja och om hur man kan effektivisera och bättre utnyttja förändringens och integrationens olika stadier. 


Syfte & Målgrupp
Att få förståelse för förändrings- /integrationsprocessens olika stadier för att vara bättre förberedd om du ska flytta utomlands, som ledare ska genomföra en rad kulturella förändringar i organisationen, som ansvarig för integrationsfrågor ska lägga upp en integrationsstrategi eller för dig som i ditt arbete med olika kulturer bara vill förstå integrationsprocessen. 

Innehållet är baserat på:
  • Diskussion kring begreppen integration, förändring, anpassning, interkulturalitet och förändringsvilja/ovilja.
  • Forskning om individers försändringsförmåga, förändringsmotivation, kulturkrockar etc.
  • Egen erfarenhet av integration i olika kulturer samt återintegrering i den svenska kulturen. Inklusive lärdom från mitt arbete på Ericson i Tunisien där jag ansvarade för över 70 expatrioters integrering
  • Gruppdiskussioner.
  • Perspektiv på den svenska kulturen och våra värderingar.
  • Integrationsprocessens (U-kurvans) olika stadier från kulturkrock till integrering och förändring. En modell som används vid förändringsarbete i t.ex ett företag och som även används för att förklara vilka steg man går igenom vid en integration.
  • Motivationsteorier och faktorer

Integration eller inkludering?

Är integration att kunna prata svenska och att ha ett jobb?
 

Ofta hör jag politiker uttala sig om att integration är att kunna ett språk och att ha ett arbete.
Språket i kombination med ett arbete är ju alltid en bra början. Men räcker det? Om någon kan det svenska språket och har ett jobb men efter arbetet umgås vederbörande aldrig med svenskar. Kan vi känna oss integrerade om vi inte umgås med varandra och inte har en känsla av samhörighet eller som en del i en helhet? Löser ett arbete och att vara flytande i språket känslan av utanförskap?

Våra egna svenska värderingar styr hur vi definierar integration när vi pratar om jobb och språk. Integration handlar om känslan av att vara inkluderad vilket innebär att man blir "sambo" med en annan kultur. Att vara sambo innebär att vi ömsesidigt måste anstränga oss för att förstå varandra, kommunicera bättre och hitta lösningar som fungerar för bägge parterna.

Först då man umgås med den andra kulturen och dess värderingar kan vi faktiskt bli integrerade och inkluderade. Det betyder att man förstår både sina och den nya kulturens koder. Koderna lär man sig inte bara genom att kunna språket eller på arbetsplatsen utan man måste umgås för att förstå det som sägs "mellan raderna".

Vi behöver verkligen börja tänka igenom vad integration och inkludering egentligen innebär och vad det  skulle göra för skillnad för oss, vårt samhälle och för en mångkulturell arbetsplats. Först därefter kan vi börja ta fram en strategi som utgår från att tillsammans blir vi bättre och mer effektiva. Vi får inte heller glömma att lika regler, villkor och krav gäller för alla utan undantag.  

Arbetsmetod
Proceduren börjar med att vi medvetandegör hur våra värderingar påverkar och styr oss för att medvetandegöra hur vi tänker. Tillsammans går vi därefter igenom era behov, er målsättning och era tankar kring hur ni vill bygga er integration. Här kan det eventuellt behövas en del olika typer av analyser.
 
Jag tar fram exempel på hur andra har gjort där ni tar ut det bästa ur andras erfarenheter som sedan  kan anpassas till er unika situation. Antingen väljer ni att jag assisterar er som konsult där jag både planerar, analyserar och tar fram en strategi för just er eller så föredrar ni att jag coachar er så att ni själva kommer fram till hur ni vill göra.

 

Att integrera sig tar tid även efter flera år i en ny kultur kan man ibland känna sig vilse i sig själv.

Vem var jag och vem har jag blivit? Känner jag mig hel?

Är frågor som dyker upp då man mixar ihop den gamla invanda kulturen med den nya kulturens värderingar. 

För min del tog det lång tid med många bakslag innan jag kände mig integrerad i den arabiska kulturen, den för oss så annorlunda kulturen. Det var en lång, svår och ibland smärtsam process men idag är jag glad för att jag har lyckats bli både och och varken eller.

Något som har givit mig en ovärderlig fördjupad förståelse för två så helt olika kulturer.

Motivationsteorier

Forskare, ledare och medarbetare. Alla är överens om att motivation är viktigt för att nå framgång såväl privat som i sitt arbete eller då man ska integrera sig i en ny miljö med nya värderingar.

Vad kan man göra för att öka en människas motivation? Motiveras vi av samma faktorer i i olika kulturer?                         


En viktig del i integrationsprocessen är motivationen. Förlorar man den stannar troligtvis integrationen helt av och man börjar må dåligt och kanske börjar glorifierar sin "gamla" kultur. I detta stadie är man ofta mottaglig för olika typer av extrema budskap. 

OBS! Kultur påverkar vad man motiveras av