Logo test 2

Vad är interkulturell kommunikation ?
Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

Detta innebär att
språk och kultur hör ihop och påverkar varandra. När du interagerar på ett språk betyder det också att du interagerar med kulturen som talar språket. Den mänskliga kommunikationsprocessen är komplex. Av den anledningen kan kommunikationen med andra kulturer leda till missförstånd även om båda parter i ett samtal talar samma språk. När du lär dig ett nytt språk handlar det inte bara om att lära sig alfabetet, ordarrangemanget och grammatikreglerna, utan också om det specifika samhällets seder och beteenden. Att växa upp i ett visst samhälle och umgås med invånarna lär oss informellt hur man använder gester, blickar, små förändringar i ton eller röst för att förändra eller betona vad vi säger och gör. Vi lär oss dessa kulturspecifika tekniker under många år, främst genom att observera och imitera.

Innehåll
På denna föreläsning går vi igenom flera kommunikationsmodeller som pekar ut skillnader i kommunikationssätt mellan kulturer där missförstånd lätt kan uppstå. 

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

Detta innebär att språk och kultur hör ihop och påverkar varandra.