Logo test 2

Att lösa en konflikt i allmänhet både privat och på jobbet kan vara ytterst svårt att hantera och kan ställa till med en hel del problem. Tänk er då att lägga till ytterligare en dimension nämligen olika kulturella bakgrunder. Hur gör man då?
Fungerar konflikter på samma sätt i alla kulturer? Går det att använda samma konflikthanteringsmetoder och verktyg? 

I denna föreläsning/utbildning om interkulturell konflikthantering i kulturmöten utgår jag från olika kända konflikthanteringsmodeller och verktyg. Samtidigt uppmärksammar jag deltagarna på svårigheten att använda de konfliktmodeller vi är vana vid fullt ut eftersom stora delar i modellerna baseras på hur vi tänker och agerar i vår västerländska kultur.

I en kulturkrock där en konflikt uppstår med en närliggande kultur som t.ex en nordisk eller europeisk kultur skulle vi säkert utan problem kunna lösa konflikten med någon konflikthanteringsmodell som vi är vana vid. När vi däremot möter en kultur som den arabiska och muslimska är det stora delar i modellerna som inte kommer att fungera.


I en interkulturell konflikt kan skillnaderna mellan konfliktlösningsstilar flytta parterna längre från varandra eftersom de olika signalerna ofta missförstås. Kulturella konflikter brukar uppstå av två huvudsakliga skäl:
 

 1. 1. Vi litar på stereotyper som ofta är nedvärderande, exempelvis att araber aldrig passar tiden. Detta kan leda till felaktiga förväntningar om motpartens beteende samt till dyrbara missuppfattningar. Var alltid uppmärksam på att analysera dina egna slentrianmässiga uppfattningar och på att aldrig anta kulturella stereotyper i ditt sätt att tänka och agera.
 2. 2. Vi har tendens att tolka andras beteenden, värderingar och övertygelser genom linsen av vår egen kultur. För att övervinna denna tendens är det viktigt att lära sig så mycket man kan om den andra partens kultur.

De konfliktverktyg vi är vana vid utgår exempelvis från att vi kan sätta det egna beteendet i perspektiv, analysera vad som egentligen är problematiken i konflikten, vara ärlig när man uttrycker sina känslor och be om ursäkt  Det är inte alls säkert att man klarar av det i den arabiska och muslimska kulturen. Det är därför viktigt att först förstå hur våra olika värderingar influerar kulturmötet för att därefter försöka handskas med både kulturkrock och konflikt. Ett annat exempel är att i den svenska konflikthanteringsstilen kanske man väljer att hantera en konflikt genom att undvika den. Andra sätt är att man försöker anpassa sig och visa stor omsorg om den andra partens intressen men negligerar de egna. Kompromissande är också vanligt i en svensk konfliktsituation.

I den arabisk/muslimsk kulturen föredrar man troligen att hantera konflikten med kamp för att endast tillgodose det egna intresset. När de bägge stilarna möts blir det svårt att hitta en lösning.

 
Exempel på frågor som jag tar upp på föreläsningen är
 • Vilka värderingar ställer oftast till problem i kulturmötet mellan exempelvis den svenska, arabiska och muslimska kulturen?
 • Vilka mekanismer gjorde att konflikten och krocken uppstod?
 • Hur löser jag konflikten med utgångspunkt från gängse modeller och vad kommer att fungera och inte att fungera i konflikthanteringsmodellen?
 • Vilka andra konflikthanteringsmetoder skulle jag istället kunna använda ?
 
Innehåll
 1. Föreläsningen/utbildningen utgår från att så långt som möjligt via kulturell medvetenhet och interkulturell kompetens lära sig att undvika kulturkrockar genom att förstå olika värderingsdimensioner.
 2. Lite om interkulturell kommunikation samt om motivationsfaktorer i olika kulturer.
 3. Deltagarna får lära sig hur kulturella konflikter och krockar kan uppstå och vilka värderingar som ofta kolliderar.
 4. Jag går igenom konflikthanteringshantering.
 5. Vi sätter värderingsdimensionerna i relation till konflikthantering 
 6. Slutligen skapas dialog och diskussioner kring deltarnas egna exempel med fokus på att via både konflikthantering och olika kulturella dimensioner försöka finna olika sätt att handskas med kulturella konflikter och kulturkrockar.
Innehållet kan skräddarsys efter era behov och önskemål exempelvis med eller utan fokus på den arabiska och muslimska kulturen.

Stor del av föreläsningarna går åt till att utnyttja dynamiken i gruppen för att skapa diskussioner och dialoger med interkulturell konflikthantering som utgångspunkt.


Syfte
 • Att förstå konflikhanteringsmodeller.
 • Att förstå vad som styr våra värderingar och hur olika vi kan uppfatta och agera i samma situation.
 • Att förstå skillnader i hur man löser konflikter i olika kulturer med fokus på den arabiska och muslimska kulturen.
 • Att förstå olika värderingsgrunder, var kulturkrockar kan uppstå,  hur vi ser olika på konfliktlösning, hur svårt det kan vara att analysera konfliktproblematiken i vissa kulturer, att vissa kulturer inte klarar av att byta perspektiv vilket är nödvändigt i konflikthantering etc. 
 • Att skapa dialog om kulturmöten, kulturella skillnader/likheter, kulturkrockar och  konflikthantering i olika kulturer för att gemensamt komma fram till olika sätt att hantera kulturella konflikter.