Logo test 2

Förslag på innehåll i våra utbildningar

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

I detta sammanhang utbildar och tränar du din
kulturella medvetenhet för att uppnå interkulturell kompetens och slutligen kulturell intelligens. Det är liknande termer som kretsar kring att förstå och uppskatta olika kulturer, har de olika fokus och implikationer.

De finns dock distinkta skillnader mellan dem där kulturell medvetenhet fungerar som en grund och avser att ha kunskap och förståelse för olika kulturers seder, traditioner, värderingar och övertygelser. Det handlar om att erkänna mångfalden inom samhällen och att vara medveten om hur kulturella skillnader påverkar kommunikation, beteende och förväntningar.

Interkulturell kompetens avser förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturell bakgrund. Det handlar om att skaffa sig kunskap om olika kulturer, förstå kulturella normer och värderingar och att utveckla färdigheter för att anpassa sitt beteende därefter. Interkulturell kompetens fokuserar på att skapa medvetenhet om kulturella skillnader och utveckla strategier för att överbrygga dessa klyftor.

Interkulturell intelligens däremot går steget längre genom att betona den aktiva tillämpningen av denna kunskap i verkliga situationer. Det innebär att vara lyhörd för kulturella nyanser, ha empati för andras perspektiv och ha förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för individer att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.
Kulturell medvetenhet i kombination med interkulturell kompetens och stark interkulturell intelligens kommer inte bara att förbättra din personliga tillväxt utan också bidra till att bygga inkluderande samhällen där mångfald hyllas snarare än ses som ett hinder
 
När vi jobbar med interkulturella utbildningar och mångkulturell kompetensutveckling handlar det om att gå på djupet med sin kulturella träning för att uppnå interkulturell intelligens. Utbildningarna kännetecknas av intensitet och samarbete som är kopplat till verkliga, tydliga och värdeskapande situationer. Fokus i vårt arbete ligger på att skapa en förbättring både inom ditt företag, i kundmötet och på det personliga planet.

En utbildning på 2 dagar eller mer, innehåller en workshop och coachning. Förutom att ni skräddasyr innehållet där ni själva plockar ihop det innehåll som matchar era specifika behov kan ni även välja ett färdigt utbildningspaket.

Ett utbildningspaket inkluderar: 
Föreläsningar 
Workshops
Coachning
Boken - Så konstiga NI är! 
Online och/eller levande föreläsningar och utbildningar

Du kan välja om du föredrar att ha dina kurser och utbildningar på plats eller digitalt.

Utbildningsform:
Det vi kan erbjuda dig i forma av utbildningar och kompetensutveckling är antingen en allmän kortare 2 dagars kurs, 2 dagars skräddarsydd kurs eller en längre mer djupgående utbildning.

Teman du kan mixa ihop till din egen utbildning:
Mångkulturella Arbetsplatser
Interkulturell Kompetens
Interkulturellt Ledarskap
Interkulturell Konflikthantering & Förändringsprocess

Fokusera din utbildning på en eller flera kulturer:
Arabisk och muslimsk
Afrikansk
Asiatisk
 
Utbildningarna och kurserna inkludera följande metoder:
Lektioner
Fallstudier 
Träning
Reflekterande betraktning
Workshop, facilitering, mentorskap och coachning 

Kulturverktyget

När vi tillsammans arbetar fram en strategi för er mångkulturella arbetsplats utgår vi från Xena Consultings framtagna forsknings baserade
"Kulturverktyg" som har fyra steg:

NOTERA kulturkrocken genom att ställa dig frågor som varför, för vem och i vilka sammanhang det är ett problem. Därefter tittar vi på företagets externa och interna omgivning.

TOLKA företagets, ledningens, medarbetarnas och kundernas värderingar och hur de stämmer överens

FÖRSTÅ de andras kulturella värderingar såväl bland era medarbetare som kunder

BEMÖT, här tar vi gemensamt fram en mångkulturell strategi som passar just er och er omgivning. Den kan även inkludera utbildningar, workshops etc för både ledning och medarbetare.

Läs mer i boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbetsplats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m. Ni börjar med att få kunskaper, nya perspektiv, tankemönster och verktyg via en av våra föreläsningar eller utbildningar. 

Målet och syftet med workshopen varierar med era behov som utgångspunkt. Det kan t.ex handla om att fördjupa era kunskaper, insikter och förståelsen kring de interkulturella verktygen ni fått via föreläsningen/utbildninge eller om att ha ett tydligt och konkret kulturellt dilemma kring vilket ni vill utveckla en handlingsplan eller strategi.

Frågeställningarna som ni bör ställa er för att nå fram till målet och syftet är varför workshopen genomförs, vad den ska leda till samt hur resultatet ska användas.

Nästa steg är att utse deltagare som dels deltagit i utbildningen/föreläsningen och som tillsammans kan hantera och diskutera det aktuella ämnet. Ofta är det personer med olika roller som på ett eller annat sätt är kopplade till processen.Välj gärna deltagare så att ni får en bred representation och motsatsförhållanden, till exempel juniorer/ seniorer/ olika kulturella bakgrunder och så vidare.

Vi coachar främst grupper, mångkulturella företag, organisationer, ledare och medarbetare som i sitt arbete möter "kunder" och kollegor från andra kulturer. I begreppet kund ingår här även elever, patienter, bidragstagare, arbetslösa, brukare etc. Syftet med en coachning är att fördjupa ert lärande och förbättra ert bemötande.

Handlingsplanen utgår från att ni väljer vad samtalet ska handla om och därefter utarbetar vi  en handlingsplan tillsammans.

Tydliga mål är betydelsefulla om man vill nå förändring. 

Var medveten om att Ni äger ert problem, valet av lösning och konsekvenserna av valet!

Vi kommer inte med färdiga råd och lösningar utan stöttar er att själva finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Tänk på att det är en "Trial and Error" process där ni alltid har rätt att tänka om och tänka nytt.