Logo test 2

Kulturdilemman vid M&A

En M&A är en stor kulturell förändringsprocess  som med rätt strategi kan omvandla dyra krockar till en vinstgivande sammanslagning. 

Att integrera företagskulturer är en viktig och kanske även avgörande aspekt i sammanslagningar som tyvärr ofta förbises. Kulturell inkompatibilitet är ofta det största hindret för att integrationen mellan företagen skall lyckas. Det är därför viktigt att ta upp kulturella frågor tidigt i M&A-processen för att säkerställa en framgångsrik integration.


Kulturbedömningsprocessen bör ta hänsyn till den potentiella effekten av sammanslagningar och förvärv på anställda, kunder och andra intressenter i båda företagen. 

Fusions- och förvärvsprocessen innefattar flera olika steg som t.ex en kartläggning av företagskulturerna där man bl.a identifierar likheter och skillnader i värderingar, övertygelser, praxis och kommunikationsstilar.

Kulturella skillnader mellan de två organisationerna kan leda till konflikter som kan påverka framgången för sammanslagningen. Det kan både handla om två företag från olika länder men även två företag med samma ursprungsland som bakgrund. I bägge fallen är det viktigt att problematisera, förstå, byta perspektiv, analysera, utvärdera, ta fram strategier och genomföra. 

En misslyckad fusion eller sammanslagning kan leda till stora förluster för företaget, i värsta fall till konkurs. Dessutom blir en onödigt långdragen integrationsprocess efter en sammanslagning kostsam och kan skada företaget på olika sätt.

Vi assisterar er i en M&A med
planering, förberedelse och strategier med en utvärderings- och analysprocess som bland annat bör omfatta följande områden:
1. Ledarskapsstilar
2. Organisationsstruktur
3. Kommunikationskanaler
4. Beslutsprocess
5. Medarbetarnas engagemang och motivation
6. Företagets värderingar och övertygelser

 

Kulturell mångfald kan frustrera och irriteraKulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för alla parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur.

För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera.

Som konsulter går vi på djupet för att förstå mekanismerna i ett kulturellt beteende.

Läs mer om våra övriga konsulttjänster