Logo test 2
interkulturellt ledarskap, mångkulturellt ledarskap, mångkulturella arbetsplatser, interkulturell kompetens, föreläsare, konsult, författare, kulturchock, uitlandsanställda, utbildare, interkulturell kompetens, integration, integrationsresan, förändringsprocess, arabisk och muslimsk kultur, utlandsanställda, fördomar, inspirationsföreläsningar, fördomar

Konsultuppdrag

 
Mångkulturell Dynamik

Att bygga mångkulturell dynamik bland era medarbetare innebär att ni arbetar med såväl kulturträning, förståelse som kunskap och inkludering. På så sätt utvecklar ni er förmåga att utnyttja alla era medarbetares kulturella olikheter positivt. Vilket i förlängningen bidrar till en dynamisk mångkulturell arbetsmiljö, ökad
innovationskraft och bättre kulturmöten. 
Läs mer här 

Mångkulturella & mångreligiösa miljöer

Tillsammans arbetar vi fram strategier som är anpassade till mångkulturella och mångreligiösa arbetsplatser. Syftet är att undvika energikrävande kulturkrockar för att istället bygga en väl fungerande arbetsplats som påverkar företagets tillväxt positivt. Läs mer här

 Mångkulturellt Ledarskap

Ledarskapet på mångkulturella & mångreligiösa arbetsplatser är komplext. En viktig del för att nå ökad konkurrenskraft är att man använder ett kulturanpassat ledarskap. Läs mer här


 

Alla konsultuppdrag är baserade   konceptet H2H som utgångspunkt. Våra tjänster inkluderar bl.a rådgivning, inspiration, utbildning, föreläsningar, workshops och  kulturella verktyg.

   Så konstiga NI är!

(O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer


Handen på hjärtat!

Visst har du, eller har haft, fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer. 
Visst har du någon gång tyckt att de är "konstiga". Det är helt naturligt, framförallt om du saknar information och fyller ut dina kunskapsluckor med allmänna stereotyper.

Var lugn, du kan rätta till ditt misstag!

Vill och är du redo att ändra ditt slentrianmässiga synsätt på andra kulturer med kunskap? 
Om ja! då ska du köpa denna bok. Den hjälper dig att öka din interkulturella kompetens och fylla ut dina kunskapsluckor. Allt innehåll är baserat på såväl personlig erfarenhet som på vetenskapliga artiklar och modeller vilka förklaras och förenklas i mitt framtagna "Kulturverktyg"

Tänk om, tänk nytt!

Det bästa sättet att undvika kulturkrockar är att umgås och bli vänner.

När olikheter möts behöver vi, oavsett kulturell bakgrund, vara nyfikna på varandra och "våga utmana våra fördomar. När vi är vänner motiveras vi att byta perspektiv samt se bakom våra olikheter och våra förutfattade meningar, vilket inte alltid är lätt men möjligt och nödvändigt.


Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns tryggt. En trygghet som minskar vår förmåga att mötas över kulturella gränser, och som istället innebär att vi fastnar i våra förutfattade meningar vilka influera kulturmötet negativt. 

Tillåtande, nyanserade och respektfulla samtal med högt i tak är en annan förutsättning i kulturmötet då det medför att samspelet förenklas. Först då vi är vänner som samtalar öppet med varandra kan vi maximerar nyttan av våra olikheter, och förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde.

Mångkulturell dynamik är ett begrepp som beskriver hur situationen ser ut när det kommer till interaktionen mellan olika individer i en grupp. Dynamiken i en grupp kan vara bra och den kan vara dålig. Det är samspelet mellan de olika individerna som avgör hur mycket mervärde ni kan få ut av era olika bakgrunder.

Mångkulturell dynamik i kundmötet och på den mångkulturella och mångreligiösa arbetsplatsen kännetecknas framförallt av:


- Tillåtande och respektfulla diskussioner med högt i tak utan konsekvenser för avvikande åsikter.

- Viljan och förmågan att byta perspektiv. Det börjar med att man utmanar sig själv och sina egna värderingar för att därefter byta perspektiv och utmana sina fördomar om den andra parten i kulturmötet.

Till hjälp har jag tagit fram ett effektivt forskningsbaserat verktyg som jag kallar för "Kulturverktyget". Det hjälper dig att uppnå interkulturell kompetens. En kompetens som ger ökad förståelse i kulturmöten. 

Kultur påverkar religion och religion påverkar kultur! Hundratals studier har visat hur religiösa övertygelser formar en individs värderingar och kultur. Fortsättningsvis när vi talar om mångkultur är religionens inflytande på kultur inkluderat i begreppet.

Alla parter i 
mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer där man snabbt måste kunna analysera och bearbeta information, känslor, attityder, motstridiga värderingar, dra slutsatser och göra inventioner samt planera åtgärder. 

Den avgörande faktorn är att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Känslan av gemenskap och samhörighet är lika viktig i alla kulturer och ger en trygghetskänsla. Däremot skiljer sig sig innebörden av samhörighet. 

Verksamheten på en dylik
 mångkulturell arbetsplats blir  således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar.

För att man ska kunna nå mervärde i dessa mångkulturella och mångreligiösa miljöer behöver alla parter vilja byta perspektiv, vara nyfiken, utmana sina fördomar samt ompröva sina ställningstaganden och värderingar. 

När anställda är villiga att arbeta med sin interkulturella kompetens blir verksamheten mer dynamisk, kreativ, spännande och ger  ett kontinuerligt lärande. 


Ett mångkulturellt ledarskap sätter dig och ditt svenska ledarskap på prov. En mångkulturell  ledare måste vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Speciellt med utgångspunkten att kulturella skillnader finns i allt exempelvis hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera och även i hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

Med mina forskningsbaserade verktyg Kulturverktyget och Kulturanpassat ledarskap blir det lättare att förstå hur du och dina medarbetare ska uppnå högre interkulturell kompetens för att i förlängningen skapa en dynamisk mångkulturell arbetsplats som ger mervärde.  

Kulturanpassat ledarskap
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera."
Søren Kirkegard


En längre utbildning hjälper er att effektivt och hållbart tillgodose era behov och enklare tillvarata olika individers kulturella perspektiv. Resultatet blir att ni lär er arbeta långsiktigt med att förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som i  förlängningen ger mervärde för såväl företaget som medarbetarna.

 

Visste du att:

När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar och den egna kulturen så påverkar det din framgång vad gäller allt, från förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?

Det var en av de bättre föreläsningarna jag varit på om arabisk kultur. Jag fick många aha upplevelser.
Jag har träffat arabiska kvinnor sedan vi bildade föreningen Sadaka för kvinnor i bostadsområdet Nacksta 1992. Nu förstår jag skillnaderna i tal och kultur. Toppen." 
Berit Carlsson, Forza Nacksta, Sundsvall 

"Det bästa var att Madeleine är jättebra att kommunicera och hon har en mycket bred kunskap i ämnet." 
Manuel Garrido/Båstad Kommun

"Hon hade forskningsbaserat sitt innehåll."

"Väldigt duktig, påläst och inspirerande föreläsare, utbildningen var större och mer omfattande än jag förväntade mig, väldigt bra." 
Ulf Ålander, Landstinget Väster Norrland

"Det här borde göras för Sveriges Riksdag"

 

"Man fick en god inblick i vanligt förekommande situationer & konflikter som kan uppstå på mångkulturella arbetsplatser samt bra verktyg för att bättre förstå & hantera dessa i organisationen." 
Anders Åberg, koncernchef, AB Nordic Works Consulting

"Det var en opartisk föreläsning som slog hål på myter"

Arbets- & socialförvaltningen i Trollhättan
Gymnasieskolan i Ängelholm
Integrationsenheten i Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen i Ovanåkers Kommun
Boende ensamkommande barn
Östhammar Kommun
Arbetsförmedlingen i Falun
Universitetssjukhuset i Linköping
Studie- och yrkesvägledare i Karlstad
Näringslivscentrum, Arvika
Kommunfullmäktige, Kil
Holmbergstalare
Finsam, Helsingborg
EU's Integrationsprojekt, Hylte/Falkenberg
Förskolan i Bjurholm
Folkuniversitetet i Falun
Livsmedelsinspektörer i Malmö
Kompetenstjänst
Med flera...