Logo test 2

Bloggen om integration och inkludering

"No culture can live if it attempts to be exclusive" Mahatma Gandhi


I denna blogg om integration och inkudering ges tips, idéer, historier samt fångar upp samhällsdebatter som behandlar integration, integrationsprocessen, integrationsstrategier, kulturmöten och kulturkrockar. Texterna är också med utgångspunkt från det faktum att vi själva integrerats i en annorlunda kultur. I mitt fall (Madeleine), var det i den arabiska kulturen där jag lyckades bli "både och och varken eller". Jag uppnådde det tredje kulturella stadiet, det vill säga jag fick interkulturell intelligens, där jag blev lyhörd för kulturella nyanser, fick förståelse för andras perspektiv och förmågan att bygga meningsfulla kontakter både privat och professionellt. Vilket gjorde det möjligt för mig att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet. Men det tog tid, energi och många tårar på vägen.

Min integrationsresa

Strenghts lies in differences not in similarities. Stephen Covey
 

Integrationsprocessen tog tid, självklart! En viktig del som förenklade min integration och som ofta skiljer sig från en person med arabiskt ursprung som lever i Sverige var att jag dels flyttade med min tunisiske man och fick hans familj på köpet och dels för att det var lätt att få arabiska vänner. Ganska snabbt kände jag mig inkluderad.  

Det tog tid men efterhand blev jag "både och" för jag kunde koderna både i Sverige och Tunisien och "varken eller" för jag hade ju givit upp delar av mina "gamla" värderingar och införlivat "nya". Samtidigt kunde jag inte accepterat allt i den nya kulturen. Trots svårigheter fick jag så småningom på något vis en sorts harmoni och värderingsbalans i min vardag. 

Sedan jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott i Tunisien i över 20 år har jag många gånger funderat på när jag egentligen blev integrerad i den tunisisk, arabisk, muslimska kulturen och hur det gick till. Jag tror att någonstans då jag började känna mig "både och och varken eller" var jag integrerad.

Av Madeleine Eriksson

Integration en förändringsprocess vars
bästa vän heter inkludering!

När blir man egentligen integrerad i en ny kultur?
Hur går det till att integrera sig? Kan man bli integrerad utan att känna sig inkluderad? Kan alla integrera sig? Vill alla integrera sig? Är det så att man blir integrerad och byter identitet eller är det en känsla av att våga ifrågasätta sina värderingar och hitta en mix som passar just dig? Har alla förmågan att ifrågasätta sin egen kultur och sina värderingar? Om jag inte umgås med någon i den nya kulturen, kan jag då få förståelse för kulturens koder?Förändring kan bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. 

Integration är en förändring men mer omvälvande eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan.

Målet med en integration bör alltid vara inkludering i den nya kulturella omgivningen såväl språkligt som värderingsmässigt. Vid en förändringsprocess är resultatet dels beroende på individens förändringsförmåga och dels på omgivningens förhållningssätt.


 

Kulturanpassa ditt ledarskap!

Ledarskapspreferenser skiftar mellan olika kulturer
När en ledare från den svenska kulturen möter en medarbetare från en hierarkisk kultur kommer ledarskapet att utsättas för prov och behöva anpassas. Man försöker validera och förstå vilken typ av ledare medarbetaren behöver för att därifrån kulturanpassa sin ledarskapsstrategi i takt med medarbetarens utveckling vad gäller kompetens, kunskap, värderingar, motivation och ledarskapspreferenser. 

Medarbetare från en hierarkisk och kollektiv kultur kommer troligtvis att föredra en ledare med högt maktdistans- och kollektivtindex. Där ledaren pekar med hela handen och samtidigt fokuserar på att vara en självskyddande, human och familjär ledare. För att en mångkulturell och mångreligiös arbetsplats ska ge mervärde behöver du kunna kulturanpassa ditt ledarskap. 


En tydlig kulturell policy boostar ledaren  

Det är svårt för dig som ledare att tänka om och att börja där din medarbetare befinner sig men är vinstgivande i förlängningen. Observera att anpassa innebär absolut inte att företagets värderingar, policy och uppsatta mål är åsidosatta. Tvärtom, är det alltid de som är utgångspunkten och som ska användas som ledstjärnor. Genom att hitta din medarbetare var denne befinner sig kommer du med policyn som utgångspunkt att föra vederbörande dit som fungerar bäst för ert samarbetetan, utan att förlora vinsten med era kulturella olikheter. 

Kulturella kundmöten och det omvända bemötandet

När du som medarbetare sitter i ett mångkulturellt kundmöte kan du i vissa situationer känna dig ensam och utsatt, särskilt om du inte känner kunden och om det skulle uppstå en konfliktfylld situation. I dessa sammanhang finns det flera faktorer som är avgörande, som att man har en ledare som står på din sida, att alla kollegor gör lika och att ni har kunskap om hur man hanterar konflikter i olika kulturer. 

Det är din ledare som sätter igång kompetensbyggande med utbildningar kring kulturverktyget både för sin egen del och för dig som medarbetare. Ni kommer tillsammans att räta ut frågetecken kring vad som ingår i uppdraget, hur ni ska hantera olika situationer på ett enhetligt sätt, vilka kulturkrockar ni upplever att ni har på arbetsplatsen etc.


Din ledare och högsta chef måste vilja och våga visa vägen, ta svåra beslut, ge personalen uppbackning och assistera i genomförandet. Om inte blir det svårt för dig som anställd att utföra ditt arbete. Alla behöver känna sig trygga i att ledaren står på deras sida i kundmötet.

En annan viktig faktor är att om ni bemöter era kunder (i termen kunder ingår här även patienter, elever, arbetssökande etc) olika kan det uppstå konflikter mellan er internt samtidigt som kunden kan utnyttja situationen. Om det exempelvis förekommer en ”snäll” och en ”elak” tjänsteman är risken stor att en kund från en kultur med högt maktdistansindex att utnyttja tomrummet till sin fördel. Det blir således ALLAS ansvar att ALLA gör lika

Vi hjälper er att gemensamt diskutera fram ett samstämmigt bemötande för att förebygga konflikter och skapa en tryggare arbetsplats för dig som medarbetare.

Det är utmanande att vara en mångkulturell  ledare

Kulturella olikheter kan vara frustrerande och irriterande för alla parter
En mångkulturell inkluderande arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Om man inte vet hur man ska hantera en sådan miljö kan det ge upphov till en missgynnsam företagskultur. Vilket i förlängningen kan innebära skillnad mellan vinst och förlust.

Som ledare blir du den viktigaste länken för att skapa en inkluderande mångkulturell miljö  
Såväl på arbetsplatsen som i mångkulturella kundmöten blir din roll som ledare avgörande. Vissa arbetsgivare och ledare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen. Att förvandla en mångkulturell miljö till en inkluderande arbetsplats kräver tid och tålamod men resultatet ger ökad dynamik, kreativitet, konkurrenskraft och trivsel. 

Att som ledare våga och vilja ompröva sina ställningstaganden och sitt ledarskap
Mångkulturella ledare står inför komplexa situationer där utgångspunkten är att kulturella skillnader finns i allt. Som i hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera, hur vi uppfattar ett ledarskap, vilken typ av ledare vi föredrar m.m. 

Exempel på ledarpreferenser i olika kulturer
I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet att ta egna initiativ, ha olika åsikter och eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 

I hierarkiska kulturer som den arabiska, afrikanska och kinesiska föredrar man en chef som pekar med hela handen, som har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvars positioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av "chefsskap". Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. Något som kan kännas obekvämt för den svenska medarbetare och ledare men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen. 

Inkluderande arbetsgrupper presterar 80% bättre

Forskning har visat att företag som aktivt jobbar med inkludering växer tre gånger snabbare, sett till intäkter, än de som inte arbetade med inkludering. Arbetsplatser med (kulturell) mångfald visade sig också ha:
2 x större möjlighet att nå uppsatta mål.
3 x större sannolikhet att vara hög presterande.
6 x större chans att vara innovativa och smidiga.
8 x större utsikt att lyckas uppnå bättre resultat.

Från dyra kulturkrockar till vinstgivande kulturmöten

One of the biggest mistake we make is to assume
that other people think the way we think!


När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar, så påverkar det din internationella framgång i de flesta sammanhang som förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera.

En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé.

För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton.

Efter en stunds funderande kom hon fram till att poängen med mångkultur är ju faktiskt att alla inte har samma kultur!

Det kan faktiskt vara riktigt bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul eftersom man då slipper låta produktionen ligga nere.

Resan är målet - resan till målet

Fredrik som haft chefsposter i utlandet under många år uttryckte sig så här: "Att nå det uppsatta målet är syftet och utgångspunkten för företaget. Målet måste vara extremt tydligt, mätbart och realistiskt speciellt i en mångkulturell miljö. Det som är enormt inspirerande och utvecklande med mångkultur är att man får till sig många olika sätt att välja väg mot det uppsatta målet. Att nå målet var för mig det viktigaste medan för en del chefer var vägen till målet lika viktig som målet i sig. För mig som ledare handlade det om att lyssna på mina medarbetare, jag försökte förstå mitt team, deras olika styrkor, kapacitet och svagheter för att använda och effektivisera varje unik medarbetare."   

I resan mot en mångkulturell gruppdynamik och mot ett kulturanpassat ledarskap måste man vara öppen för andras förslag, idéer och åsikter.
Om man är flexibel och öppen för andra synsätt och olikheter uppmuntras man att ta till sig nya kreativa problemlösningsstrategier. Allt är baserat på att man inte bara vågar
och vill acceptera nya idéer utan att man även undviker negativa kommentarer samt är optimistisk, nyfiken, tolerant och intresserad av andras tankar och åsikter.

Ledare och medarbetare i mötet med
mångkulturella kunder

När man sitter i ett mångkulturellt kundmöte kan man kanske känna sig ensam och utsatt, särskilt om man inte känner personen och om det skulle uppstå en konfliktfylld situation. I dessa sammanhang finns det flera faktorer som är avgörande, som att man har en ledare som står på medarbetarnas sida, att alla kollegor gör lika och att ni har kunskap om hur man hanterar konflikter i olika kulturer. 

Det är ledaren som sätter igång kompetensbyggande med utbildningar kring kulturverktyget både för sig själv och sina medarbetare, ser till att alla vet vad som ingår i uppdraget och att alla hanterar liknande situationer på samma sätt.


Som ledare och högsta chef måste man vilja och våga visa vägen, ta svåra beslut, ge personalen uppbackning och assistera i genomförandet. Om inte blir det svårt för anställda på alla nivåer att utföra sitt arbete. Alla behöver känna sig trygga i att ledaren står på deras sida i kundmötet.

Det är ledaren som får alla att inse att 
Det är allas ansvar att alla gör lika! Om ni har varierande bemötande kan det uppstå konflikter mellan er internt samtidigt samtidigt som kunden/medarbetaren kan utnyttja situationen. Om det exempelvis förekommer en ”snäll” och en ”elak” tjänsteman kommer kunden/medarbetaren från en kultur med högt maktdistansindex att utnyttja tomrummet till sin fördel.

Kulturella linser eller kulturell självinsikt?

Vi ser allt genom en "kulturell lins" som vi utgår från och anser vara det enda rätta. 

Men när du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar och den egna kulturen så påverkar det din kulturella framgång vad gäller allt, från förhandling,
försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?

Interkulturell marknadsföring

Det är nästan omöjligt att leva i dagens samhälle utan att interagera med någon från en annan kultur. Dessa kulturmöten kan ge oss möjlighet att lära av andra, uppskatta våra olikheter och utveckla våra perspektiv.

Tyvärr resulterar många av dessa möten i missförstånd och kulturkrockar som istället skapar barriärer. Oförmåga och ovilja att respektera och uppskatta kulturella olikheter kan påverka våra personliga liv och våra företag negativt.

Att nå ut med sitt företags erbjudanden internationellt innebär att interagera med en kulturellt mångfaldig publik.


Grunden för all marknadsföring innebär att förstå kundernas behov för att bättre kunna tillfredsställa dem. När man expanderar sin verksamhet på den internationella marknaden blir det avgörande att förstå kulturella aspekter relaterade till kunden, dess konsumtion och inköpsprocess.

Bilder, symboler, färger och former har olika betydelse i olika kulturer, samtidigt skapar olika marknader sina egna regler och spelregler. Lägg därtill att varje region har särskilda beteendenormer, uppföranderegler, specifika attityder, olika kommunikationssätt, språk och vanor inser man vikten av att bygga en marknadsstrategi som tar hänsyn till kulturell mångfald.

Ett utmärkt exempel på en lyckad marknadsstrategi är en välkänd amerikansk läsk som idag har tagit fram över 100 smaker av en enda produkt, som de nu säljer runt om i världen. Å andra sidan kan ett inter kulturellt misstag leda till minskade försäljningssiffror och stora förluster. Det hände ett läkemedelföretag då de gick in på en asiatisk marknad med en vit vitamindroppe. Det visade sig nämligen att vitt symboliserar döden i vissa delar av Asien och för kunderna kunde dropparna självklart inte förknippas med ett hälsosamt liv.

Dessa exempel visar på vikten av att vara medveten om kulturell mångfald, skaffa kunskap, analysera och planera innan man expandera internationellt. Med interkulturell marknadsföring, försäljning och kommunikation ökar chanserna för framgång och kommer att bli nyckeln till internationell framgång, särskilt för små och medelstora företag.

Kultur påverkar religion och religion påverkar kultur!


Hundratals studier har visat hur religiösa övertygelser formar en individs värderingar och kultur. Så när man talar om mångkultur bör man ta med i beräkningen religionens inflytande på kultur som en inkluderad del i begreppet kultur.

Alla parter i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer där man snabbt måste kunna analysera och bearbeta information, känslor, attityder, motstridiga värderingar, dra slutsatser och göra inventioner samt planera åtgärder. 

Verksamheten blir  således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men
rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar.

Kulturella kontraster

OBSERVERA – det finns inte EN Europeisk, Afrikansk, Kinesisk, Arabisk eller Muslimsk kultur.

Det finns stora kontraster mellan länderna speciellt inom den arabiska och muslimska kulturen. Något som leder till att stora kulturkrockar uppstår både mellan och inom de olika länderna och muslimska kulturen!

Var således uppmärksam på att du inte möter en arabisk/muslimsk/afrikansk/kinesisk kultur utan en individ från någon av dessa kulturer.

 

En mångkulturell arbetsplats som är inkluderande
ger ett bredare utbud av kunskap

Förutom kunskap får ni även:

  • En attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare.
  • Acceptans och förståelse för olika värderingsgrunder som förbättrar samarbetet och gruppdynamiken.
  • Ökad kreativitet med en mer varierad uppsättning av lösningar på specifika problem.
  • Minskad rasism som resulterar i att man får till sig nya kulturella insikter.
     
Ökad självinsikt om dina egna värderingar
När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar, så påverkar det din internationella framgång i de flesta sammanhang som förhandling,
försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?


Vinstgivande möten istället för dyra kulturkrockar
Kulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för alla parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur. För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera.
 

Mångkulturella arbetsplatser en framgångsfaktor

Mångkulturell dynamik i kundmötet och på arbetsplatsen kännetecknas av en arbetskultur som är öppen för olika idéer, flexibel och förändringsbenägen. Ordet dynamisk är motsatsen till statisk och kännetecknas av kraftspel eller av en helt eller delvis oförutsägbar förändring. Ordet dynamisk är en synonym till föränderlig och spännande.

Gruppdynamik är samspelet mellan individerna i gruppen som kommer att avgöra om det blir en positiv eller negativ arbetsmiljö. Faktorer som påverkar dynamiken positivt är teambuilding, arbetsglädje, kreativitet, tillit, konflikthantering och delaktighet. Klarar man det kommer man att kunna tillvarata de kulturella olikheterna på arbetsplatsen och i förlängningen skapa en initiativrik miljö som har förmågan att känna av, identifiera och utnyttja möjligheter. 

Ett arbetssätt som ger en smidig, flexibel, snabb och lättrörlig miljö.
När individer möts i en dynamisk mångkulturell miljö öppnar de upp för ett initiativrikt mindset och får en mer välkomnande inställning till kulturella skillnader, utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser kritik som en chans att lära sig mer. 

Andra framgångsfaktorer är:
Ett bredare utbud av kunskaper.
En attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare.
Acceptans och förståelse för olika värderings grunder som förbättrar s
Ökad kreativitet med en mer varierad uppsättning av lösningar på specifika problem. 
Minskad rasism som resulterar i att man får till sig nya kulturella insikter.


Ett dynamiskt mångkulturellt samarbete ger också ett bredare spektrum av perspektiv vilket i sig höjer dynamiken i diskussionerna till en högre kreativ och intellektuell nivå. För att lyckas krävs det förutom ett kulturanpassat ledarskap även att företaget och ledaren pushar för

”TILLÅTANDE OCH RESPEKTFULLA DISKUSSIONER MED HÖGT I TAK, UTAN KONSEKVENSER FÖR AVVIKANDE ÅSIKTER”


 

I en interkulturell konflikt kan kulturella skillnader i konfliktlösningsstilar flyttar parterna längre ifrån varandra

Att lösa en konflikt i allmänhet både privat och på jobbet kan vara ytterst svårt att hantera och kan ställa till med en hel del problem. Tänk er då att lägga till ytterligare en dimension - olika kulturella bakgrunder. Hur gör man då? Fungerar konflikter på samma sätt i alla kulturer? Går det att använda samma konflikthanteringsmetoder och verktyg? 

Kulturella konflikter brukar uppstå av två huvudsakliga skäl:
 
Vi litar på stereotyper som ofta är nedvärderande, exempelvis att araber aldrig passar tiden. Detta kan leda till felaktiga förväntningar om motpartens beteende samt till dyrbara missuppfattningar. Var alltid uppmärksam på att analysera dina egna slentrianmässiga uppfattningar och på att aldrig anta kulturella stereotyper i ditt sätt att tänka och agera.

Vi har tendens att tolka andras beteenden, värderingar och övertygelser genom linsen av vår egen kultur. För att övervinna denna tendens är det viktigt att lära sig så mycket man kan om den andra partens kultur.

De konfliktverktyg vi är vana vid utgår exempelvis från att vi kan sätta det egna beteendet i perspektiv, analysera vad som egentligen är problematiken i konflikten, vara ärlig när man uttrycker sina känslor och be om ursäkt  Det är inte alls säkert att man klarar av det i den arabiska och muslimska kulturen. Det är därför viktigt att först förstå hur våra olika värderingar influerar kulturmötet för att därefter försöka handskas med både kulturkrock och konflikt.

Ett annat exempel är att i den svenska konflikthanteringsstilen kanske man väljer att hantera en konflikt genom att undvika den. Andra sätt är att man försöker anpassa sig och visa stor omsorg om den andra partens intressen men negligerar de egna. Kompromissande är också vanligt i en svensk konfliktsituation.

I den arabisk/muslimsk kulturen däremot föredrar man troligen att hantera konflikten med kamp för att endast tillgodose det egna intresset. När de bägge stilarna möts blir det svårt att hitta en lösning.

Tänk om, tänk nytt!

Det bästa sättet att undvika svåra kulturkrockar är att umgås och bli vänner. När olikheter möts behöver vi, oavsett kulturell bakgrund, vara nyfikna på varandra och "våga utmana våra fördomar. När vi är vänner motiveras vi att byta perspektiv samt se bakom våra olikheter och våra förutfattade meningar, vilket inte alltid är lätt men möjligt och nödvändigt.

Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns tryggt. En trygghet som minskar vår förmåga att mötas över kulturella gränser, och som istället innebär att vi fastnar i våra förutfattade meningar vilka influera kulturmötet negativt. 

Tillåtande, nyanserade och respektfulla samtal med högt i tak är en annan förutsättning i kulturmötet då det medför att samspelet förenklas. Först då vi är vänner som samtalar öppet med varandra kan vi maximerar nyttan av våra olikheter, och förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde.

Forskning har visat att mångkulturella organisationer som är inkluderande har bättre affärsresultat

Inkluderande arbetsplatser har bättre affärsresultat. En tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering hjälper organisationen att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, engagerade och produktiva, vilket i sin tur kan leda till ökade intäkter och lönsamhet.

På en mångkulturell och mångreligiös arbetsplats behöver HR-medarbetare tänka och agera på ett sätt som främjar inkludering, respekt och jämlikhet för alla medarbetare. Att ha en tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering inom organisationen är är en viktig grund och utgångspunkt av flera skäl
 
Det ger organisationen en riktning att sträva efter när det gäller mångfald och inkludering. Det definierar organisationens övergripande mål och värderingar och hjälper till att skapa en enhetlig och sammanhållen strategi för att uppnå dem.
 

Tydlig mångkulturell strategi och vision ger många fördelar
Genom att kommunicera en tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering kan organisationen engagera medarbetare och ledare på alla nivåer. Det skapar både trygghet och förståelse för varför mångfald och inkludering är viktigt och hjälper till att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och värdefulla.

En tydlig mångkulturell anställsningsstrategi kan hjälpa organisationen att attrahera och behålla talanger från olika bakgrunder och erfarenheter. Men också att  Genom att visa ett åtagande för mångfald och inkludering blir organisationen mer attraktiv för olika kandidater och bidrar till att bygga en diversifierad arbetsstyrka.

Mångfald och inkludering främjar innovation och kreativitet genom att ge olika perspektiv och idéer. En tydlig vision och strategi uppmuntrar till att dela och utveckla olika tankesätt och erfarenheter, vilket kan leda till ökad innovation och bättre problemlösning.

Språk och kultur hör ihop och påverkar varandra

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.