Logo test 2

Arabisk, muslimsk
och afrikansk kultur

Våra kulturexperter har egen erfarenhet av
integration, inkludering och kultur krockar


Madeleine (i mötet mellan den svenska arabiska och muslimska kulturen)
Augustine (i mötet mellan den danska och afrikanska kulturen)
Qingyin (i mötet mellan den svenska och kinesiska kulturen)

Läs mer om oss här

Integration en förändringsprocess!

Med egna erfarenheter av integrations- & förändringsprocessen föreläser och utbildar vi om processens olika stadier i mötet med hierarkiska och kollektiva kulturer som de arabiska, muslimska, afrikanska och även de kinesiska kulturerna. 

Förändring kan bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. 
Integration är en förändring men mer omvälvande eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan.

Målet med en integration bör alltid vara inkludering i den nya kulturella omgivningen såväl språkligt som värderingsmässigt. 
Vid en förändringsprocess är resultatet dels beroende på individens förändringsförmåga och dels på omgivningens förhållningssätt.

I våra föreläsningar och utbildningar arbetar vi med frågor kring förändrings(integrations)processen och om hur man kan effektivisera och bättre utnyttja förändringens och integrationens olika stadier. 

 Från svenska till arabiska, muslimska,
afrikanska eller kinesiska värderingar

Utmana dina fördomar!

Frågeställningar kring integration
När blir man egentligen integrerad i en ny kultur? Hur går det till att integrera sig? Kan man bli integrerad utan att känna sig inkluderad? Kan alla integrera sig? Vill alla integrera sig? Är det så att man blir integrerad och byter identitet eller är det en känsla av att våga ifrågasätta sina värderingar och hitta en mix som passar just dig? Har alla förmågan att ifrågasätta sin egen kultur och sina värderingar? Om jag inte umgås med någon i den nya kulturen, kan jag då få förståelse för kulturens koder?

Syfte
Att få förståelse för integrationsprocessen och relationen till känslan av inkludering. 

Föreläsningen
är interaktiv och baserad på forskning, kulturverktyg och erfarenheter. 

Innehåll

Definition av kultur och värderingar 

Att se vår egen kultur och värderingar ur ett annat perspektiv

Att förstå arabvärldens färgpalett av olika kulturer och de kulturkrockar som uppstår mellan araber


Integrationsprocessen

Förändringsvilja och Motivationscykeln

Gruppdiskussioner

Interkulturell Kompetens i Mötet med den
Arabiska och Muslimska Kulturen

Föreläsningen kan kombineras med eller fokusera på den afrikanska eller kinesiska kulturen

Som föreläsare inom kulturell medvetenhet, kulturkrockar och kulturmöten, med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen, assisterar vi dig till en ökad förståelse av hur du uppnår en högre interkulturell kompetens och interkulturell intelligens. Det är dels stora  kontraster mellan den svenska kulturen och den arabiska och muslimska men även mellan och inom länderna. 

Problematik
När den svenska kulturen möter någon av dessa kulturer är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabisk/muslimska/afrikan/kinesisk invandrare. Med mer än 30 års erfarenhet av den arabiska kulturen guidar jag dig till en ökad förståelse för skillnaderna i våra kulturella bakgrunder. Läs mer om Madeleine här 

Med hjälp av Qingyin Liu får ni insikt i den kinesiska kulturen och Augustine Tah guidar er i mötet med den afrikanska kulturen. Läs mer om Qingyin och Augustine här


Syfte

  • Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång det enkla "kulturverktyget" 
  • Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska kulturens mångfald.
  • Att ”våga” diskutera kulturella skillnader med högt i tak.
  • Att klara av svåra perspektivbyten
  • Att träna på nya tankemönster i mötet med andra värderingar och kulturer.


Innehåll
Innehållet är baserat på forskning, egna erfarenheter, arabisk/muslimska/afrikanska och kinesiska nyhetskanaler och sociala medier.
Olika definitioner av kultur.
Interkulturell kompetens i 8 steg. 
Dimensionerna (Geert Hofstede).
Introduktion av de 5 kulturella.       
Kulturverktyget och de fyra stegen; Notera, Tolka, Förstå och Bemöt.
Konstrasterna mellan den svenska, arabiska och muslimska kulturen, (svensk/kinesisk eller svensk/afrikansk).
Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim, islamist, jihadist etc).
Föreläsningen är upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner, analyser, våra gemensamma erfarenheter, videoklipp, musik etc.

Föreläsningen kan kombineras med eller fokusera på den afrikanska och/eller kinesiska skolan

I föreläsningen om hur den arabiska kulturen möter den svenska skolan, föreläser jag om hur den arabiska kulturen vilar på en värdegrund där familjen, klanen och kollektivet är det som ska främjas.

Samtidigt som värdegrunden för den svenska skolan bygger på att vi ska främja aktning för varje människas egenvärde, individens frihet och integritet samt låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

När den arabiska kulturen möter den svenska skolan är det lätt att en kulturkrock uppstår då arabiska föräldrar kan uppfatta den svenska skolan som slapp. Föräldrarna kan uppfatta det negativt att deras barn uppfostras till att argumentera och ifrågasätta föräldrarnas, kollektivets och t o m lärarens ord och idéer.

Denna norm- och värderingskonflikt riskerar att skapa problem för eleverna eller som en elev uttrycke det: ”Jag pratar som en svensk, fast jag pratar arabiska också, ser ut som en arab, fast jag brukar bete mig som en svensk i skolan men hemma är jag mer som en arab...”


Syfte
Att få möjlighet att diskutera och analysera svårigheterna som uppstår i dagens skola som har blivit en kulturell mötesplats. Vi tar upp vad som händer i mötet mellan dessa två kulturer till diskussion. Exempelvis: Hur ska den svenska läraren handskas med både svenska och arabiska elever i samma klassrum ? Hur ska den arabiska eleven kunna balansera livet i skolan och hemma? Hur ska vi få en balans mellan vår svenska individuella värdegrund och den mer kollektiva kulturella dimensionen?

Innehåll

Inspirationsföreläsning, halvdag/halvdag eller längre utbildning - enligt önskemål
  • Halvdag: Den arabiska skolan (islam, extremism och skolan, olika länders utbildnings system, struktur, pedagogi, och samspel i skolan, skolan på landet och i storstaden, aga, jämlikhet demokrati och kreativitet i skolan, könsfördelningen i skolan i olika länder).
  • Heldag: När den arabiska kulturen möter den svenska skolan: Definition kultur, interkulturell kompetens och kommunikation, olika arabländers utbildningssystem, struktur, pedagogi och samspel, barnens uppväxtmiljö, könsfördelning i skolan samt skolan på landet och i staden, olika kommunikationsnivåer; (föräldrar/barn, elev/lärare, elev/elev, lärare/förälder).
  • Utbildning: En heldags föreläsning, coachning, workshops med mera enligt era behov.

Kulturella kontraster

Kulturella kontraster, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, arabisk kultur, muslimsk kultur, afrikansk kultur, kinesisk kultur föreläsningar, kulturexperter, kulturexpert,


OBSERVERA - det finns inte EN Europeisk, Afrikansk, Kinesisk, Arabisk eller Muslimsk kultur.

Det finns stora kontraster mellan länderna speciellt inom den arabiska och muslimska kulturen. Något som leder till att stora kulturkrockar uppstår både mellan och inom de olika länderna.ska och muslimska kulturen!

Var således uppmärksam på att du inte möter en arabisk/muslimsk/afrikansk/kinesisk kultur utan en individ från någon av dessa kulturer.

integrationprocess, integrationsresa, inkludeing, inkluderande arbetsplatser, kulturexpert, kulturexperter, föreläsningar, utbildningar, workshops

Min integrationsresa
Sedan jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott i Tunisien i över 20 år har jag många gånger funderat på när jag egentligen blev integrerad i den tunisisk, arabisk, muslimska kulturen och hur det gick till. Jag tror att någonstans då jag började känna mig "både och och varken eller" var jag integrerad.

"Både och" för jag kunde koderna både i Sverige och Tunisien och "varken eller" för jag hade ju givit upp delar av mina "gamla" värderingar och införlivat "nya" samtidigt som jag inte accepterat allt i den nya kulturen. På något vis hade jag nått en sorts harmoni och värderingsbalans i min vardag. 

Integrationsprocessen tog tid, självklart! En viktig del som förenklade min integration och som ofta skiljer sig från en person med arabiskt ursprung som lever i Sverige var att jag dels flyttade med min tunisiske man och fick hans familj på köpet och dels för att det var lätt att få arabiska vänner. Ganska snabbt kände jag mig inkluderad.  

Av Madeleine Eriksson
//