Logo test 2

Interkulturell Kompetens

Att förstå sig själv är att förstå andra!

Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation med mera kan vara komplext och svårt. Därför behöver vi öka vår förståelse för varandras värderingsperspektiv.

Med interkulturell kompetens får du förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturell bakgrundkulturell. På våra föreläsningar och speciellt utbildningar går vi steget längre. På en föreläsning når du kulturell medvetenhet (kunskap) och börjar förstå konceptet interkulturell kompetens som handlar om att förstå egna värderingar, kunna byta perspektiv och utmana sina fördomar. Via en utbildning (läs mer här) kan du så småningom uppnå och tillämpa interkulturell intelligens som betonar den aktiva tillämpningen i verkliga situationer. Du blir mer lyhörd för kulturella nyanser, får empati för andras perspektiv och förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för dig att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Vi börjar med att förstå och medvetandegöra oss om vilka kulturella faktorer som påverkar våra egna värderingar och varför vi tänker och gör som vi gör. Därefter tittar vi på hur den andra individen i kulturmötet uppfattar dig och hur du uppfattar den andra. Det kräver att man byter infallsvinkel, vilket kan vara en svår och utmanande förändring där man behöver tänka om, tänka nytt och att se ur olika perspektiv. Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns trygga. En trygghet som inte utvecklar vår förmåga att mötas över kulturella gränser.

Utan förmågan till perspektivsyn är det lätt att vi fastnar i våra förutfattade meningar som riskerar att influera kulturmötet negativt. 
 
Att förstå sig själv är att förstå andra! 


I föreläsningen får du tillgång till mitt "kulturverktyg" som bland annat förklarar mekanismerna både bakom våra egna värderingar och den andra partens.

Kulturverktyget är baserat på såväl som mina egna erfarenheter och på välkända vetenskapliga modeller 

Innehåll grundkurs
​​​- Att acceptera och utmana sina fördomar
- Kunskap i kulturell medvetenhet och grunden i interkulturell kompetens.    
- Kulturverktyget - hur det är uppbyggt och används (läs mer om verktyget här)
- Diskussion, workshop och coachning

Skräddarsy innehållet 
så det passar både er bransch och era behov. Ni kan också välja att inkludera kunskap om den arabiska, muslimska, afrikanska och eller den kinesiska kulturen.

Interkulturell Kommunikation

Vad är interkulturell kommunikation ?

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

Detta innebär att språk och kultur hör ihop och påverkar varandra. När du interagerar på ett språk betyder det också att du interagerar med kulturen som talar språket. Den mänskliga kommunikationsprocessen är komplex. Av den anledningen kan kommunikationen med andra kulturer leda till missförstånd även om båda parter i ett samtal talar samma språk.

När du lär dig ett nytt språk handlar det inte bara om att lära sig alfabetet, ordarrangemanget och grammatikreglerna, utan också om det specifika samhällets seder och beteenden. Att växa upp i ett visst samhälle och umgås med invånarna lär oss informellt hur man använder gester, blickar, små förändringar i ton eller röst för att förändra eller betona vad vi säger och gör. Vi lär oss dessa kulturspecifika tekniker under många år, främst genom att observera och imitera.

Innehåll
- Genomgång av kommunikationsmodeller som pekar ut skillnader i kommunikationssätt mellan kulturer där missförstånd lätt kan uppstå. 
- Diskussion och workshop

 

Språk och kultur hör ihop och påverkar varandra.Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

 

Interkulturell Konflikthantering

Att lösa en konflikt i allmänhet både privat och på jobbet kan vara ytterst svårt att hantera och kan ställa till med en hel del problem. Tänk er då att lägga till ytterligare en dimension - olika kulturella bakgrunder. Hur gör man då?
Fungerar konflikter på samma sätt i alla kulturer? Går det att använda samma konflikthanteringsmetoder och verktyg? 

I denna föreläsning/utbildning om interkulturell konflikthantering i kulturmöten utgår jag från olika kända konflikthanteringsmodeller och verktyg. Samtidigt uppmärksammar vi deltagarna på svårigheten att använda de konfliktmodeller vi är vana vid fullt ut eftersom stora delar i modellerna baseras på hur vi tänker och agerar i vår västerländska kultur.

I en kulturkrock där en konflikt uppstår med en närliggande kultur som t.ex en nordisk eller europeisk kultur skulle vi säkert utan problem kunna lösa konflikten med någon konflikthanteringsmodell som vi är vana vid. När vi däremot möter en kultur som den arabiska och muslimska är det stora delar i modellerna som inte kommer att fungera.

I en interkulturell konflikt kan skillnaderna mellan konfliktlösningsstilar flytta parterna längre från varandra eftersom de olika signalerna ofta missförstås.


Kulturella konflikter brukar uppstå av två huvudsakliga skäl:
 
1. Vi litar på stereotyper som ofta är nedvärderande, exempelvis att araber aldrig passar tiden. Detta kan leda till felaktiga förväntningar om motpartens beteende samt till dyrbara missuppfattningar. Var alltid uppmärksam på att analysera dina egna slentrianmässiga uppfattningar och på att aldrig anta kulturella stereotyper i ditt sätt att tänka och agera.

2. Vi har tendens att tolka andras beteenden, värderingar och övertygelser genom linsen av vår egen kultur. För att övervinna denna tendens är det viktigt att lära sig så mycket man kan om den andra partens kultur.
De konfliktverktyg vi är vana vid utgår exempelvis från att vi kan sätta det egna beteendet i perspektiv, analysera vad som egentligen är problematiken i konflikten, vara ärlig när man uttrycker sina känslor och be om ursäkt  Det är inte alls säkert att man klarar av det i den arabiska och muslimska kulturen. Det är därför viktigt att först förstå hur våra olika värderingar influerar kulturmötet för att därefter försöka handskas med både kulturkrock och konflikt. Ett annat exempel är att i den svenska konflikthanteringsstilen kanske man väljer att hantera en konflikt genom att undvika den. Andra sätt är att man försöker anpassa sig och visa stor omsorg om den andra partens intressen men negligerar de egna. Kompromissande är också vanligt i en svensk konfliktsituation.

I den arabisk/muslimsk kulturen föredrar man troligen att hantera konflikten med kamp för att endast tillgodose det egna intresset. När de bägge stilarna möts blir det svårt att hitta en lösning.
 

Exempel på frågor som vi tar upp på föreläsningen:
Vilka värderingar ställer oftast till problem i kulturmötet mellan exempelvis den svenska, arabiska och muslimska kulturen?
Vilka mekanismer gjorde att konflikten och krocken uppstod?
Hur löser jag konflikten med utgångspunkt från gängse modeller och vad kommer att fungera och inte att fungera i konflikthanteringsmodellen?
Vilka andra konflikthanteringsmetoder skulle jag istället kunna använda ?
 

Innehåll
Föreläsningen/utbildningen utgår från att så långt som möjligt via kulturell medvetenhet och interkulturell kompetens lära sig att undvika kulturkrockar genom att förstå olika värderingsdimensioner.
Lite om interkulturell kommunikation samt om motivationsfaktorer i olika kulturer.
Deltagarna får lära sig hur kulturella konflikter och krockar kan uppstå och vilka värderingar som ofta kolliderar.
Jag går igenom konflikthanteringsstrategier i hierarkiska kulturer och jämför med vår egen.
Vi sätter värderingsdimensionerna i relation till konflikthantering 
Slutligen skapas dialog och diskussioner kring deltarnas egna exempel med fokus på att via både konflikthantering och olika kulturella dimensioner försöka finna olika sätt att handskas med kulturella konflikter och kulturkrockar.
Innehållet kan skräddarsys efter era behov och önskemål exempelvis med eller utan fokus på den arabiska och muslimska kulturen.

Stor del av föreläsningarna går åt till att utnyttja dynamiken i gruppen för att skapa diskussioner och dialoger med interkulturell konflikthantering som utgångspunkt.


Syfte
Att förstå konflikhanteringsmodeller.
Att förstå vad som styr våra värderingar och hur olika vi kan uppfatta och agera i samma situation.
Att förstå skillnader i hur man löser konflikter i olika kulturer med fokus på den arabiska och muslimska kulturen.
Att förstå olika värderingsgrunder, var kulturkrockar kan uppstå,  hur vi ser olika på konfliktlösning, hur svårt det kan vara att analysera konfliktproblematiken i vissa kulturer, att vissa kulturer inte klarar av att byta perspektiv vilket är nödvändigt i konflikthantering etc. 
Att skapa dialog om kulturmöten, kulturella skillnader/likheter, kulturkrockar och  konflikthantering i olika kulturer för att gemensamt komma fram till olika sätt att hantera kulturella konflikte
r.

Från kulturell medvetenhet till
interkulturell intelligens

är liknande termer som kretsar kring att förstå och uppskatta olika kulturer, har de olika fokus och implikationer.

De finns dock distinkta skillnader mellan dem där kulturell medvetenhet avser att ha kunskap och förståelse för olika kulturers seder, traditioner, värderingar och övertygelser. Det handlar om att erkänna mångfalden inom samhällen och att vara medveten om hur kulturella skillnader påverkar kommunikation, beteende och förväntningar.

Kulturell medvetenheten fungerar som en grund för både interkulturell kompetens och interkulturell intelligens genom att tillhandahålla kunskap om olika kulturer.

Interkulturell kompetens och interkulturell intelligens är två termer som ofta används synonymt, men de har distinkta betydelser och implikationer

Interkulturell kompetens avser förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturell bakgrund. Det handlar om att skaffa sig kunskap om olika kulturer, förstå kulturella normer och värderingar och att utveckla färdigheter för att anpassa sitt beteende därefter. Interkulturell kompetens fokuserar på att skapa medvetenhet om kulturella skillnader och utveckla strategier för att överbrygga dessa klyftor

Interkulturell intelligens däremot går steget längre genom att betona den aktiva tillämpningen av denna kunskap i verkliga situationer. Det innebär att vara lyhörd för kulturella nyanser, ha empati för andras perspektiv och ha förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för individer att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Kulturell medvetenhet i kombination med interkulturell kompetens och stark interkulturell intelligens kommer inte bara att förbättra din personliga tillväxt utan också bidra till att bygga inkluderande samhällen där mångfald hyllas snarare än ses som ett hinder.

Tänk om, tänk nytt!

Det bästa sättet att undvika kulturkrockar är att umgås och bli vänner.

När olikheter möts behöver vi, oavsett kulturell bakgrund, vara nyfikna på varandra och "våga utmana våra fördomar. När vi är vänner motiveras vi att byta perspektiv samt se bakom våra olikheter och våra förutfattade meningar, vilket inte alltid är lätt men möjligt och nödvändigt.
Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns tryggt. En trygghet som minskar vår förmåga att mötas över kulturella gränser, och som istället innebär att vi fastnar i våra förutfattade meningar vilka influera kulturmötet negativt. 

Tillåtande, nyanserade och respektfulla samtal med högt i tak är en annan förutsättning i kulturmötet då det medför att samspelet förenklas. Först då vi är vänner som samtalar öppet med varandra kan vi maximerar nyttan av våra olikheter, och förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde.