Logo test 2

Interkulturell Kommunikation

Vad är interkulturell kommunikation?
Interkulturell kommunikation är processen där människor från olika kulturella bakgrunder kommunicerar och interagerar med varandra. Vid interkulturell kommunikation kan utmaningar som språkbarriärer, kulturella missförstånd, olika kommunikationsstilar och normer, bristande kunskap om kulturella skillnader, fördomar och stereotyper samt olika tolkningar av icke-verbal kommunikation uppstå. Dessa utmaningar kan leda till missförstånd, konflikter och hinder för effektiv kommunikation och samarbete mellan personer med olika kulturella bakgrunder.

Undvik missförstånd och språkbarriärer!
Genom att vara medveten, respektfull och anpassningsbar i din kommunikation kan du minska risken för missförstånd och konflikter i interkulturella sammanhang. När det gäller att lära sig om andra kulturer behöver man vara öppen för att förstå och respektera olikheter i kulturella normer, värderingar och beteenden. Vilket underlättar en effektiv kommunikation och samarbetet mellan individer eller grupper med olika kulturella perspektiv.


Språk och kultur hör ihop och påverkar varandra
När du interagerar på ett språk betyder det också att du interagerar med kulturen som talar språket. Den mänskliga kommunikationsprocessen är komplex. Av den anledningen kan kommunikationen med andra kulturer leda till missförstånd även om båda parter i ett samtal talar samma språk.

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan

Vad händer när vi lär oss ett nytt språk
När du lär dig ett nytt språk handlar det inte bara om att lära sig alfabetet, ordarrangemanget och grammatikreglerna, utan också om det specifika samhällets seder och beteenden. Att växa upp i ett visst samhälle och umgås med invånarna lär oss informellt hur man använder gester, blickar, små förändringar i ton eller röst för att förändra eller betona vad vi säger och gör. Vi lär oss dessa kulturspecifika tekniker under många år, främst genom att observera och imitera.

Innehåll

Genomgång av hur resan från Interkulturell medvetenhet till kompetens och intelligens fungerar.  
Hur våra värderingar påverkar vårt tankemönster och sätt att uttrycka oss.
Förståelse för olika kommunikationsmodeller som pekar ut skillnader i kommunikationssätt mellan kulturer där missförstånd lätt kan uppstå.
Insikt i hur våra värderingar påverkar vårt tankemönster och sätt att uttrycka oss. 
Diskussion, coachning och workshop.