Logo test 2

Interkulturell konflikthantering

I en kulturell konflikt kan skillnaderna mellan konfliktlösningsstilar flytta parterna längre från varandra då de olika signalerna missförstås
Interkulturell konflikthantring handlar om att hantera konflikter som uppstår i interkulturella situationer, där människor med olika kulturell bakgrund är inblandade. Det innebär att förstå och respektera olikheter i värderingar, normer, beteenden och kommunikationsstilar mellan olika kulturer. För att framgångsrikt hantera interkulturell konflikter är det viktigt att vara medveten om och förstå kulturella skillnader samt att vara öppen för dialog och samarbete. Att utveckla interkulturell kompetens är avgörande!

Konfliktlösning är komplext
Att lösa en konflikt i allmänhet både privat och på jobbet kan vara ytterst svårt att hantera och kan ställa till med en hel del problem. Tänk er då att lägga till ytterligare en dimension - olika kulturella bakgrunder. Hur gör man då? Fungerar konflikter på samma sätt i alla kulturer? Går det att använda samma konflikt
hanteringsmetoder och verktyg? 


Några principer för effektiv interkulturell konflikhantering 
För att framgångsrikt hantera interkulturella konflikter är det viktigt att vara medveten om och förstå kulturella skillnader samt att vara öppen för dialog och samarbete. Att utveckla interkulturell kompetens, det vill säga förmågan att förstå, kommunicera och arbeta med människor från olika kulturer, är avgörande.
 
Några viktiga principer för interkulturell konflikthantering inkluderar att vara lyhörd och respektfull gentemot andra kulturer, att vara medveten om egna fördomar och att vara beredd att anpassa sitt beteende och sina förväntningar för att undvika missförstånd och konflikter. Genom att använda konstruktiva kommunikationsmetoder, såsom att lyssna aktivt, fråga förståelsefrågor och vara öppen för olika perspektiv, kan man bidra till att lösa interkulturella konflikter på ett fredligt och ömsesidigt respektfullt sätt.

 

Exempel på frågor som vi tar upp på föreläsningen

Vilka värderingar ställer oftast till problem i kulturmötet mellan exempelvis den svenska, arabiska och muslimska kulturen?
Vilka mekanismer gjorde att konflikten och krocken uppstod?
Hur löser jag konflikten med utgångspunkt från gängse modeller och vad kommer att fungera och inte att fungera i konflikthanteringsmodellen?
Vilka konflikthanteringsmetoder skulle jag istället kunna använda 

En stor del av föreläsningarna går åt till att utnyttja dynamiken i gruppen för att skapa diskussioner och dialoger med interkulturell konflikthantering som utgångspunkt.

Innehåll

Kunskap om och förståelse av hur olika kulturverktyg fungerar
Kulturell medvetenhet och interkulturell kompetens
Undvikande av kulturkrockar genom förståelse av olika värderingsdimensioner.
Interkulturell kommunikation
Motivationsfaktorer i olika kulturer.
Hur kulturella konflikter och krockar kan uppstå och vilka värderingar som ofta kolliderar.
Konflikthanteringsstrategier i hierarkiska kulturer och jämför med vår egen.
Värderingsdimensionerna i relation till konflikthantering 
Kulturellt betingade medlings- och konflikhanteringsstrategier 
Dialog och diskussioner kring deltagarnas egna exempel med fokus på att via både konflikthantering och olika kulturella dimensioner försöka finna olika sätt att handskas med kulturella konflikter och kulturkrockar.