Logo test 2

Mångkulturellt ledarskap

Ett mångkulturellt ledarskap sätter dig och ditt svenska ledarskap på prov.
En mångkulturell ledare måste vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Speciellt med utgångspunkten att kulturella skillnader finns i allt, exempelvis hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera och även i hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

Ledarskapspreferenser skiftar mellan olika kulturer
När en ledare från den svenska kulturen möter en medarbetare från en hierarkisk kultur kommer ledarskapet att utsättas för prov och behöva anpassas. Man behöver då validera och förstå vilken typ av ledare medarbetaren behöver för att därifrån kulturanpassa sin ledarskapsstrategi i takt med medarbetarens utveckling vad gäller kompetens, kunskap, värderingar, motivation och ledarskapspreferenser. 

I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet att ta egna initiativ, ha olika åsikter och eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar.

Medarbetare från en hierarkisk och kollektiv kultur
som den arabiska, afrikanska föredrar man en chef som har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvarspositioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av ”chefsskap”. Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. Något som kan kännas obekvämt för den svenska medarbetare och ledare men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen.


Ett kulturanpassat ledarskap bidrar till en inkluderande, effektiv och framgångsrik arbetsplats
Kulturanpassat ledarskap innebär att ledare anpassar sin ledarstil och beslutsfattande process efter den kulturella mångfalden och behoven på arbetsplatsen. Denna förmåga i kombination med att man ser mångfald som en tillgång, ger flera fördelar som bland annat:
Bättre problemlösningsförmåga
Ökad motivation och engagemang
Bättre kommunikation
Förbättrad global konkurrenskraft
Effektivare konfliktlösningsförmåga med färre konflikter som följd

Innehåll

Syftet med föreläsningen
Att med handfasta verktyg och kunskap få förståelse för hur kulturkrockar uppstår och hur man förvandlar dem till dynamiska kulturmöten. Ni får tillgång till redskap som hjälper er strukturera en mångkulturell arbetsplats och omvandla kulturella olikheter till vinstgivande och kreativa mångkulturella team.

Föreläsningens innehåll
Definition mångkulturellt ledarskap
Kulturbegreppet 
Mångkulturell policy
Kulturverktyg
Kulturanpassat ledarskap
Interaktion mellan bemötandenivåer
Skillnader i ledarstil och förväntningar på ledaren
Exempel, diskussioner, workshop och coachning