Logo test 2

 Utmana dina kulturella fördomar!

The perception of me is a reflection of you!

Fördom är en åsikt, uppfattning eller inställning som bottnar i känslomässiga, ofta omedvetna reaktioner. Reaktioner som utgår från våra värderingar, normer och attityder. Eftersom vi är flockdjur känner vi oss tryggare med de som på olika sätt liknar oss själva. När vi möter någon med en helt annan utgångspunkt är det lätt att vi avvisar det nya varvid känslan av "Vi och Dom" uppstår.  '

Så om vi inte aktivt bekämpar våra fördomar finns det en risk att de får större och större makt över oss!


Målet är inkludering
När vi bearbetar våra kulturella fördomar är syftet att utsätta oss själva för ifrågasättande av våra egna värderingar för att vilja ta till oss och förstå andras utgångspunkt. Målet är att, istället för rädsla för det okända som kan ge uttryck i rasism m.m, skapa samhörighet och inkludering baserad på att man är nyfiken på varandra, intresserad och mottaglig för nya perspektiv.

Att utmana sina fördomar och förutfattade meningar är en förändring som kan vara tuff och kanske till och med motbjudande. Resultatet beror på om alla inblandade parter är engagerade eller ej men också på allas vilja, mod och nyfikenhet. Förutsättningen för att det ska bli ett bra resultat är att tillämpa tillåtande, respektfulla och nyanserade diskussioner med högt i tak.Tllsammans utmanar och bearbetar vi våra kulturella fördomar med föreläsningar, utmanande workshops och coachning 
som baseras på att vi:

  • Uppmärksammar våra fördomar
  • Undersöker & analyserar vad de bottnar i
  • Möter dem med nyfikenhet
  • Accepterar och erkänner dem
  • Utmanar dem

Du får en fördjupad förståelse för vikten av att utmana och övervinna fördomar samt verktyg för att främja en mer inkluderande och respektfull miljö.

Innehåll

Utmana dina kulturella fördomar

Förslag på innehåll för en utbildning eller delar i en inspirationsföreläsning i att utmana sina fördomar.

1. Introduktion till fördomar och stereotyper
Förklaring av vad fördomar och stereotyper är och hur de påverkar vårt tänkande och beteende.
Diskussion om varför det är viktigt att vara medveten om och utmana våra egna fördomar.


2. Kulturell kompetens och mångfald
Utbildning om kulturell kompetens och vikten av att förstå och respektera olikheter.
Utforskning av hur fördomar kan påverka interaktionen med personer från olika kulturer och bakgrunder.


3. Empati och perspektivtagande
Träning i att utveckla empati och förmågan att se saker från andras perspektiv.
Övningar för att öka medvetenheten om hur fördomar kan hindra oss från att förstå andra människors
upplevelser.


4. Kritiskt tänkande och självreflektion
Undersökning av hur man kan utmana och ifrågasätta egna och andras fördomar genom kritiskt      tänkande.
Reflektion över egna fördomar och hur de kan påverka beslutsfattande och interaktioner.


5. Praktisk tillämpning och handling
Utveckling av handlingsplaner för att aktivt utmana fördomar och främja inkludering och mångfald i olika sammanhang.
Övningar och fallstudier för att tillämpa kunskapen i verkliga situationer och skapa positiva förändringar.