Logo test 2

HR avdelningen

En mångkulturell och mångreligiös arbetsplats är en kompex miljö 
Att leda och styra upp en sådan arbetsplats är utmanande. Några av de vanligaste svårigheterna som kan uppstå är språkbarriärer, medarbetare som har olika förväntningar och uppfattningar om vad som är lämpligt beteende på arbetsplatsen, olika religiösa behov, skillnader i kulturella och religiösa perspektiv m.m.

Din kulturella medvetenhet och kompetens gör skillnad
För att ni på HR framgångsrikt ska kunna leda en dylik mångkulturell och mångreligiös arbetsplats är det viktigt att ni är medvetna om allas olikheter, främjar öppenhet, kommunikation och förståelse. I syfte att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kan blomstra och bidra till organisationens framgång.

En tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering bidrar till framgång

Forskning har visat att organisationer som är mångfaldiga och inkluderande har bättre affärsresultat. En tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering hjälper organisationen att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, engagerade och produktiva, vilket i sin tur leder till ökade intäkter och lönsamhet. 

Vi stöttar er mångkulturella resa hela vägen i mål!

Vi hjälper er att säkra en mångkulturell rekryterings- och anställningsstrategi
Vi går igenom och bygger upp en mångkulturell policy, rekrytering och anställningsstrategi. En policy som är baserad på vedertagen kunskap om att olikheter ger mervärde och där varje medarbetare är villig och motiverad att följa företagets policy, är bevisligen vinstgivande. Tillsammans gör vi en mångfaldsplanering där vi ser till att rekryteringsprocessen är mångfaldsmedveten och inkluderande. Vid era intervjutillfällen har ni exempelvis inkluderat frågor som mäter den intervjuades kulturella kompetens och förmåga att arbeta i en mångkulturell miljö.

Riktlinjer för en kulturell strategi och hantering av kulturella konflikter 
Vi går igenom den kulturella kartläggningen, analysen och den framtagna mångkulturella och mångreligiösa policyn (som inkluderar hänsyn till lagar och regler) vi genomfört tillsammans med HR, ledare och ledningsgruppen. Med det som grund tar vi fram riktlinjer för en kulturell strategi som inkluderar hur ni kan kommunicera ut budskapet om era kulturella värderingar till alla medarbetare.

Att handskas med kulturella och religiösa frågor är alltid svårt men med vår hjälp, med policyn och en tydlig strategi som grund blir det enklare. Är ni dessutom styrkta med utbildningar, workshops, coachning och rådgivning som inkluderar interkulturell konflikthanteringsstrategier så minimeras risken för konflikter. 


Innehåll i en interkulturell kompetensutbildning
Syftet med en utbildning är att öka medvetenheten om olika kulturella normer och värderingar. Utbildningen kan genomföras för både HR och ledare samtidigt och innehåller mångkulturell kommunikation, kulturell konflikthantering, utmaning av fördomar, olika kulturverktyg samt hur man går från kulturell medvetenhet till interkulturell intelligens. Om ni vill kan ni välja att fokusera på en speciell kultur som den arabiska, muslimska, kinesiska eller afrikanska, där vi har spetskompetens. Utbildningen handlar även om hur man bör arbeta för att bygga dynamiska mångkulturell team där den viktigaste faktorn är du och din förmåga som ledare att kulturanpassa ditt ledarskap. Alla utbildningar inkluderar alltid coachning, workshops, diskussioner och CQ test (Cultural Intelligence test).
Läs mer om en föreläsning i:

Interkulturell Kompetens
Arabisk och muslimsk kultur
Utmana dina kulturella fördomar

Organiserar workshops och seminarier 
HR-personal får möjlighet att diskutera och lära sig om kulturella dilemman och bästa praxis för att främja mångkulturella arbetsplatser. Vi hjälper er planera och genomföra kulturella informationsmöten (kulturfester) för att skapa dynamiska teamrelationer.

Medarbetare som agerar mentor för en kollega
Vissa medarbetare kan behöva uppbackning såväl kulturellt, socalt, språkligt som i en situation där ni ska införa en förändring. Eftersom allt är kulturellt betingat även hur man genomför en förändring är det bra att utse en medarbetare som mentor till en kollega. Vi tittar även här på hur ni ska hantera språk och kulturella grupperingar på arbetsplatsen.

Vi assisterar er med att bygga en mångkulturell panel
En mångkulturell panel kan bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö och öka medvetenheten om olika perspektiv. Genom att samla människor med olika kulturella bakgrunder kan en mångkulturell panel främja innovativt tänkande och kreativitet. Olika synsätt och idéer kan bidra till att företaget hittar nya och unika lösningar på problem. För att den ska kunna arbeta effektivt, är det viktigt att ni ställer upp tydliga mål och syften, att medlemmarna har en öppen och respektfull kommunikation, att ni ger medlemmarna nödvändig utbildning och träning samt att det finns stöd från ledningen för panelens arbete. Det är också viktigt att panelen får resurser och utrymme att genomföra de aktiviteter och initiativ som man planerar.