Logo test 2

Ledare och medarbetare

interkulturell kompetens, interkulturella ledare, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, konsult, konsulttjänster, konsultuppdrag, interkulturellt ledarskap, interkulturell intellig

Ett mångkulturellt ledarskap sätter dig och ditt svenska ledarskap på prov. En mångkulturell  ledare måste vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Speciellt med utgångspunkten att kulturella skillnader finns i allt, exempelvis hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera och även i hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet att ta egna initiativ, ha olika åsikter och eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 

I mötet med hierarkiska kulturer som den arabiska, afrikanska och kinesiska behöver ledaren anpassa sig till att man i dessa kulturer anser att chefen har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvars positioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av "chefsskap". Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. Något som kan kännas obekvämt för den svenska medarbetare och ledare men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen. 

Med utbildning, coachning och workshops får du hjälp att kulturanpassa ditt ledarskap. Vi arbetar med olika redskap som bl.a Madeleines framtagna Kulturverktyg och inkluderingsstrategier. Du får utmana dig själv då vi tillsammans anvancerar i 3stegs resan från KULTURELL MEDVETENHET till KULTURELL INTELLIGENS. 

Steg 1 KULTURELL MEDVETENHET innebär att du medvetandegör dig om din egen kulturella bakgrunden inklusive dina värderingar, normer, beteende och dina fördomar. Du får kunskap i olika kulturella beteenden och vad de styrs av.

Steg 2 INTERKULTURELL KOMPETENS här bygger vi upp din förmåga att navigera och anpassa dig till olika kulturella situationer. Med ett öppet och nyfiket sinne uppnår du kapacitet att byta perspektiv samt förmågan att i största mån undvika missförstånd och konflikter eftersom du nu effektivt kan kommunicera, interagera och samarbeta med människor från olika kulturer.

Steg 3 MÅNGKULTURELL INTELLIGENS är en fördjupad nivå av förståelse och uppskattning av olika kulturer. Nu kan du börja använda din kunskap och förståelse för olika kulturer till att lösa komplexa problem och fatta välgrundade beslut. Det handlar om att kunna se möjligheter och dra nytta av mångfalden. Dessutom behöver man vara öppen för att utmana sina fördomar och stereotyper. Självklart behöver man vara beredd på att anpassa sitt tänkande och agerande för att främja inkludering och samarbete över kulturella gränser.

Kulturanpassat ledarskap
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera."
Søren Kirkegard

Leda en mångkulturell arbetsplats
till att vara inkluderande och dynamisk

Du som ledare är den viktigaste länken för att bygga upp en fungerande mångkulturell inkluderande miljö.

Ledarens roll blir förutom att bygga upp en inkluderande mångkulturell strategi innebär att du nu även behöver motivera dina medarbetare till att att utmana sina fördomar och utnyttja deras kulturella olikheter för att uppnå konkurrensfördelar. 

En mångkulturell inkluderande arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Vissa arbetsgivare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen.

Att förvandla en mångkulturell miljö och arbetsplats till att ge mervärde är ett långsiktigt arbete.

Många internationella företag har sedan länge förstått att ekvationen ”olikheter ger mervärde” stämmer och bevisligen konstaterat att de nått längre med heterogena gruppsammansättningar än med homogena.

Varje gruppmedlem tillför något den andra inte har tänkt på. Gruppens medlemmar tvingas att ge akt på sig själva, sin personlighet och sin kulturella bakgrund för att kunna vara öppna och mottagliga för nya och helt annorlunda tankemönster, speciellt i tider där förändring är nödvändigt.

Förutom internationella företags insikt finns mängder av forskningsresultat som bevisar att en mångkulturell arbetsplats ger mervärde och hjälper företag, organisationer och myndigheter att nå större framgång. Dessa studier visar på ett positivt samband mellan mångfald, produktivitet, effektivitet och ökad innovationsgrad.

Fler exempel på fördelar med kulturell mångfald är att den kan öka kreativiteten, förbättra medarbetarnas samarbete, få ett bredare utbud av kunskaper och minska rasism 

På mångkulturella arbetsplatser är allas medverkan en förutsättning för att uppnå ett vinstgivande resultat.


 

Vi hjälper dig hela vägen från början till slut!

Förslag på en genomförandeplan som självklart skräddarsys efter era behov. 

Tillsammans går vi igenom era behov varefter vi genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en strategi etc. Självklart kan vi även agera operativt under en period om så önskas.

För att gå från tids- och energikrävande kulturkrockar till berikande kulturmöten och dynamiska mångkulturella arbetsplatser är det viktigt att arbeta med:

1. Förebyggande och långsiktigt arbete som inkluderar att ledningsgrupper har tagit fram en väl genomtänkt mångkulturell och mångreligiös policy samt en mångkulturell HR-strategi.

2. Vi lägger tillsammans upp en plan för att analysera och försöka få fram vilka kulturkrockar ni har, hur de uppstår och varför de skapar problem och om de skapar problem.

3. Med analysen i handen blir det lättare att med olika verktyg (Kulturverktyget, coachning, workshops etc) assistera dig som ledare att skapa en inkluderande stämning där nyfikenhet och lyhördhet är viktiga faktorer

4. Vi hjälper dig att utbilda och coachar era medarbetare till att gå från kunskap om kulturella skillnader och förståelse av den egna kulturen till att utmana sina fördomar, byta perspektiv och till att bygga upp en vi känsla där man är nyfiken på och intresserad av varandras olikheter. För att utveckla dynamiska mångkulturella team skräddarsyr vi ert inkluderings- och mångfaldsarbete i form av föreläsningar, träning och workshops som inkluderar kunskap om varandras kulturer och värderingar som vad man motiveras av, hur man ser på ledaren och dennes roll, hur man uppfattar inkludering och förändring, vilka kulturkrockar man upplever som störande med mera.

Exempel på innehåll: 
Kulturell medvetenhet och kompetens med hjälp av Kulturverktyget (se verktyget här)
Utmana personliga antaganden, fördomar och stereotyper
Värdera och dra nytta av olikheter
Hantering av interkulturella konflikter
Perspektivbyten
Inkluderingsprocessen
Kulturträning, gruppdiskussioner, teambyggande, coachning osv.                                              Mångkulturellt "teambyggande"
Interkulturell intelligens                                     
Interkulturell kommunikation      
Kulturchock processen 
Interkulturell konfliktlösning

Ett viktigt och avgörande verktyg är att arbeta med att möjliggöra en abetsplats baserad på TILLLÅTANDE, OCH RESPEKTFULLA SAMTAL MED HÖGT I TAK DÄR AVVIKANDE ÅSIKTER ALDRIG RESULTERAR I KONSEKVENSER ELLER GRUPPFÖRTRYCK.

 

Ledare och medarbetare i mötet
med mångkulturella kunder

mångkulturellt ledarskap, mångkulturella ledare, interkulturellt ledarskap, kulturanpassat ledarskap, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell kundmöten, expatriater, utlandsanställda, föreläsninga mångkulturellt ledarskap, mångkulturella ledare, interkulturellt ledarskap, kulturanpassat ledarskap, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell kundmöten, expatriater, utlandsanställda, föreläsninga

När man sitter i ett mångkulturellt kundmöte kan man som man kanske känna sig ensam och utsatt, särskilt om man inte känner personen och om det skulle uppstå en konfliktfylld situation. I dessa sammanhang finns det flera faktorer som är avgörande, som att man har en ledare som står på medarbetarnas sida, att alla kollegor gör lika och att ni har kunskap om hur man hanterar konflikter i olika kulturer. 

Det är ledaren som sätter igång kompetensbyggande med utbildningar kring kulturverktyget både för sig själv och sina medarbetare, ser till att alla vet vad som ingår i uppdraget och att alla hanterar liknande situationer på samma sätt.

Som ledare och högsta chef måste man vilja och våga visa vägen, ta svåra beslut, ge personalen uppbackning och assistera i genomförandet. Om inte blir det svårt för anställda på alla nivåer att utföra sitt arbete. Alla behöver känna sig trygga i att ledaren står på deras sida i kundmötet.

Det är ledaren som får alla att inse ATT DET ÄR ALLAS ANSVAR ATT ALLA GÖR LIKA! Om ni har varierande bemötande kan det uppstå konflikter mellan er internt samtidigt samtidigt som kunden/medarbetaren kan utnyttja situationen. Om det exempelvis förekommer en ”snäll” och en ”elak” tjänsteman kommer kunden/medarbetaren från en kultur med högt maktdistansindex att utnyttja tomrummet till sin fördel.

Vi hjälper er gemensamt med ledningsgruppen att diskutera fram ett samstämmigt bemötande för att förebygga konflikter och möjligheten för kunden/medarbetaren att utnyttja omständigheterna.

Personal som flyttar till eller från Sverige (Expatrater)


Vi fokuserar på såväl den anställde som flyttar från Sverige till en utlandsanställning som för de anställda som flyttar till Sverige med eller utan sin familj. För bästa effekt behövs utbildningar, coachning och workshops för både den anställde och dennes familj såväl före som under utlandsanställningen.

Det är viktigt att vara medveten om att det behövs mycket stöd även för familjen. Då jag (Madeleine) under en period arbetade med expatriater från hela världen på ett stort svenskt företag i Tunisien, uppstod ofta problem inom familjen där medföljande kunde känna sig ensam. Vilket ofta resulterade i att bråk uppstod och den anställde valde att antingen flytta tillbaka hem med sin familj eller lät familjen flytta hem själva. I bägge fallen började den anställde prestera mindre bra och var ofta missnöjd med situationen. Det är således värdefullt för företaget att hela familjen trivs. 

Det är viktigt att företagsledningen förstår vad som krävs för att det mångkulturella teamet ska fungera. Att assistera en utlandsanställd och dennes familj är nödvändigt men även att utbilda och bygga interkulturell kompetens inom företaget bland alla anstälda hjälper er och er organisation att omvandla kulturella olikheter till en framgångsfaktor. Vilket resulterar i att såväl era nationella som internationella talanger att bli mer motiverade, nöjda och framgångsrika. 

I utbildningarna ingår utveckling av allas interkulturella kompetens, interkulturell kommunikation, information om det nya landet, utveckling av förmågan till perspektivbyte och förståelse för att allt påverkas av kultur.  Som exempelvis vad man motiveras av, hur man samarbetar, vilken typ av ledarskap man föredrar, hur man hanterar konflikter m.m. 

Vi samarbetar med BBi Communication

 

En utlands anställd eller expatriat är en person som bosatt sig i ett annat land under en kortare eller längre tid.

Ofta handlar det om yrkesverksamma, kvalificerade arbetare och deras medföljande familjer. 

I samarbete med BBi Communication utbildar vi före, under och efter utlandsplaceringen.

Det är viktigt att familjen till den anställde deltar i utbildningen. Även de kämpar för att balansera sina egna värderingar med den okända lokala kulturens seder och kultur.

Utlandsstationerade behöver förstå och lära sig när de ska anpassa sig och när de ska lägga till värde baserat på sina tidigare erfarenheter.

En utlandsstationerad persons personliga oro för inkludering i sin nya arbetsmiljö kan förvärras ytterligare hemma av familjemedlemmar som kämpar med sina egna problem. Anställda som misslyckas med kulturanpassningen känner sig utanför och kommer sannolikt att uppfatta sig som isolerade och utestängda, vilket resulterar i sämre jobbprestationer.

När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar, så påverkar det din internationella framgång i de flesta sammanhang som förhandling, 
försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?

Från dyra kulturkrockar till vinstgivande kulturmöten

kulturkrock, kulturmöten, mångkulturellt ledarskap, interkulturell marknadsföringKulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för alla parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur.

För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera.

Vi hjälper dig som ledare att gå på djupet för att förstå mekanismerna i ett kulturellt beteend

 

Resan är målet - resan till målet

Det som är enormt inspirerande och utvecklande med mångkultur är att man får till sig många olika sätt att välja väg mot målet.

Vi hjälper dig med resan mot en mångkulturell gruppdynamik öppen för andras förslag, idéer och åsikter.

Vi arbetar med workshops, övningar, coachning m.m i syfte att ni blir mer flexibla, öppna för andra synsätt och olikheter. 

Du får tillgång till hur man uppmuntrar nya kreativa problemlösningar baserat på att man vågar och vill acceptera nya idéer, undvika negativa kommentarer, vara optimistisk, nyfiken, tolerant och intresserad av andras tankar och åsikter.

En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé.

För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton.

Efter en stunds funderande kom hon fram till att poängen med mångkultur är ju faktiskt att alla inte har samma kultur!
Det kan faktiskt vara riktigt bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul eftersom man då slipper låta produktionen ligga nere.