Logo test 2

Ledningsgrupper

Ledningsgruppens medverkan är avgörande och börjar med en tydlig kulturell policy
Mångkulturella miljöer som vill skapa en inkluderande stämning börjar alltid med att bygga upp en tydlig mångkulturell och mångreligiös företagspolicy. Målsättningen är att skapa dynamiska samarbeten både på arbetsplatsen och i mötet med kunder. För att kunna ta fram en dylik vinstgivande, väl fungerande och effektiv mångkulturell och mångreligiös policy bör alla på lednings- och styrelsenivå medverka. Policyn behöver ta hänsyn till såväl problematiken kring era kulturdilemman som vara i linje med föreskrivna lagar och regler. Vilket  kommer att boosta, stärka och skapa en tryggare position för era ledare. 


Mångkulturell kartläggning med analys av arbetsplatsen och dess omgivning
Policy arbetet startar med en kulturell kartläggning som är en process där vi identifierar olika kulturella element, den dynamik som finns på arbetsplatsen, kulturkrockar och företagets omgivning. Vi samlar in feedback från medarbetare om deras upplevelser av arbetsplatsens värderingar och kultur, identifierar kulturella dilemman samt existerande och potentiella framtida kulturkrockar. Läs mer 


En mångkulturell och mångreligiös policy ger er en stabil bas som:

Ger tydliga mångkulturella värderingar.
Följer lagar, regler och ligger i linje med er företagskultur.
Skapar ramar, tydlighet och trygghet såväl för medarbetare som för ledare och i kundmötet. 
Ger stöd i er mångkulturella rekryterings- och anställningsstrategi.
Är en grund för att bygga en inkluderande, kreativ och vinstgivande teamdynamik.

Vi 
utbildar, coachar, ger råd och genomför övningar för kulturell medvetenhet

Syftet är att skapa interkulturell kompetens, förståelse för våra olikheter, medvetenhet, kunskap, lika för alla, lyhördhet och förmågan att byta perspektiv. Målsättningen är att skapa en inkluderande arbetsplats med tydliga ramar som tar er bort från dyra och tidskrävande kulturkrockar.

Resultatet höjer diskussionerna till en högre kreativ intellektuell nivå vilket förbättrar:
Produktiviteten
Kunskapsutbudet

Kreativiteten
Samarbetet och minskar rasism
Arbetsplatsens rating och ger nöjda medarbetare
Kundnöjdheten vilket resulterar i mer vinstgivande affärer 
Känslan av samhörighet dvs inkluderingen

Vi kan även assisterar er med kulturdilemman vid M&A
Arbetet är en kontinuerlig process som börjar med en noggrann analys av de företagskulturer som är inblandade. Det är viktigt att identifiera och förstå de värderingar, normer och beteendemönster som präglar varje företag. Genom att kartlägga och jämföra dessa kulturer kan man identifiera potentiella konflikter och utmaningar som kan uppstå under integrationsprocessen.

Därefter tar vi fram en strategi för att hantera kulturkrockar och kulturella dilemma samt skapar en gemensam vision och ett gemensamt mål för de inblandade företagen.