Logo test 2

Ledningsgrupper

Mångkulturella arbetsplatser


För att kunna ta fram väl fungerande och effektiva strategier krävs att alla på lednings- och styrelsenivå medverkar. De strategier vi kommer att ta fram ska vara ledande och hjälpa er att styra upp ert mångkulturella arbete till att uppnå en inkluderande arbetsmiljö som ger ett vinstgivande mervärde.

Mångkulturella miljöer som är inkluderande börjar med att bygga upp en tydlig mångkulturell företags policy med målsättningen att skapa dynamiska  samarbeten. Vilket innebär att deltagare med olika kulturell bakgrund, olika erfarenheter och synvinklar uppmuntras att utveckla ett bredare spektrum av perspektiv.

Dynamiska mångkulturella team kommer att höja diskussionerna till en högre kreativ intellektuell nivå som förbättrar produktiviteten, kunskapsutbudet, minskar rasismen samt skapar attraktiva arbetsplatser, nöjda kunder och mer vinstgivande affärer.

Vi hjälper er med:

Utveckling av en genomgripande kulturanpassad företagspolicy, tydliga värderingar samt en mångkulturell anställningsstrategi. Ett upplägg som tar hänsyn till såväl mångkulturell som mångreligiös problematik samt är i linje med föreskrivna lagar och regler. Ett arbete som stärker och skapar en tryggare position för ledare att kulturanpassa sitt ledarskap och att skapa en mångkulturell medarbetardynamik.

Vi assisterar era ledare till ett förebyggande långsiktigt arbete som inkluderar skapande av en inkluderande stämning där nyfikenhet, medvetenhet, kunskap, lika för alla och lyhördhet är viktiga faktorer. 

Stärker era medarbetare att uppnå interkulturell intelligens med hjälp av följande tre steg:

Kulturell medvetenhet (kunskap)
Interkulturel Kompetens (förstå egna och andras värderingar, byta perspektiv, utmana
sina fördomar och kunna anpassa sig till olika kulturer)
Interkulturell intelligens där man inte bara kan förstå och anpassa sig till varandra utan också dra nytta av kulturella skillnader för att skapa framgångsrika samarbeten och innovationer.

 

Kultur påverkar religion och religion påverkar kultur!

interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, konsult, konsulttjänster, konsultuppdrag, interkulturell marknadsföring, kulturdilemma


Hundratals studier har visat hur religiösa övertygelser formar en individs värderingar och kultur. Fortsättningsvis när vi talar om mångkultur är religionens inflytande på kultur inkluderat i begreppet.

Alla parter i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer där man snabbt måste kunna analysera och bearbeta information, känslor, attityder, motstridiga värderingar, dra slutsatser och göra inventioner samt planera åtgärder. 

Verksamheten blir  således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar. 
En mångkulturell arbetsplats som fungerar och är inkluderande ger:


 

  • ett bredare utbud av kunskaper.
  • en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare.
  • acceptans och förståelse för olika värderings grunder som förbättrar samarbetet och grupp dynamiken.
  • akad kreativitet med en mer varierad uppsättning av lösningar på specifika problem. 
  • minskad rasism som resulterar i att man får till sig nya kulturella insikter.
Mångkulturell dynamik i kundmötet och på arbetsplatsen kännetecknas av en arbetskultur som är öppen för olika idéer, flexibel och förändringsbenägen.

Ordet dynamisk är motsatsen till statisk och kännetecknas av kraftspel eller av en helt eller delvis oförutsägbar förändring. Ordet dynamisk är en synonym till föränderlig och spännande.

Gruppdynamik är samspelet mellan individerna i gruppen som kommer att avgöra om det blir en positiv eller negativ arbetsmiljö. Faktorer som påverkar dynamiken positivt är teambuilding, arbetsglädje, kreativitet, tillit, konflikthantering och delaktighet

Vi hjälper er att utvecklar en dynamisk mångkulturell arbetsplats där vi tar hänsyn till att allt, är kulturellt betingat som exempelvis hur man samarbetar, hur man hanterar konflikt, tillit o.s.v. Den viktigaste faktorn i det mångkulturella teambyggandet är ledarnas förmåga att kulturanpassa sitt ledarskap. 

Klarar man det kommer man att kunna tillvarata de kulturella olikheterna på arbetsplatsen och i förlängningen skapa en initiativrik miljö som har förmågan att känna av, identifiera  och utnyttja möjligheter.  Detta arbetssätt ger en smidig, flexibel, snabb och lättrörlig miljö. När individer möts i en dynamisk mångkulturell miljö öppnar de upp för ett initiativrikt mindset och får en mer välkomnande inställning till kulturella skillnader, utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser kritik som en chans att lära sig mer. 

Ett dynamiskt mångkulturellt samarbete ger också ett bredare spektrum av perspektiv vilket i sig höjer dynamiken i diskussionerna till en högre kreativ och intellektuell nivå.

För att lyckas krävs det förutom ett kulturanpassat ledarskap även att företaget och ledaren pushar för:

"TILLÅTANDE OCH RESPEKTFULLA DISKUSSIONER MED HÖGT I TAK, UTAN KONSEKVENSER FÖR AVVIKANDE ÅSIKTER"

Vi assisterar er med kulturdilemman vid M&A

En M&A är en stor kulturell förändringsprocess  som med rätt strategi kan omvandla dyra krockar till en vinstgivande sammanslagning. 

Att integrera företagskulturer är en viktig och kanske även avgörande aspekt i sammanslagningar som tyvärr ofta förbises. Kulturell inkompatibilitet är ofta det största hindret för att integrationen mellan företagen skall lyckas. Det är därför viktigt att ta upp kulturella frågor tidigt i M&A-processen för att säkerställa en framgångsrik integration.


Kulturbedömningsprocessen bör ta hänsyn till den potentiella effekten av sammanslagningar och förvärv på anställda, kunder och andra intressenter i båda företagen. 

Fusions- och förvärvsprocessen innefattar flera olika steg som t.ex en kartläggning av företagskulturerna där man bl.a identifierar likheter och skillnader i värderingar, övertygelser, praxis och kommunikationsstilar.

Kulturella skillnader mellan de två organisationerna kan leda till konflikter som kan påverka framgången för sammanslagningen. Det kan både handla om två företag från olika länder men även två företag med samma ursprungsland som bakgrund. I bägge fallen är det viktigt att problematisera, förstå, byta perspektiv, analysera, utvärdera, ta fram strategier och genomföra. 

En misslyckad fusion eller sammanslagning kan leda till stora förluster för företaget, i värsta fall till konkurs. Dessutom blir en onödigt långdragen integrationsprocess efter en sammanslagning kostsam och kan skada företaget på olika sätt.


Vi assisterar er i en M&A med
planering, förberedelse och strategier med en utvärderings- och analysprocess som bland annat bör omfatta följande områden:
1. Ledarskapsstilar
2. Organisationsstruktur
3. Kommunikationskanaler
4. Beslutsprocess
5. Medarbetarnas engagemang och motivation
6. Företagets värderingar och övertygelser