Logo test 2

Medarbetare

På mångkulturella arbetsplatser är allas medverkan en förutsättning för att uppnå ett vinstgivande resultat
Din ledare är avgörande för att ni ska kunna skapa en inkluderande mångkulturell strategi där allas unika kompetens tillvaratas. För dig som medarbetare är det vitalt att du är nyfiken på, villl och motiveras av att både förstå din egen kultur och dina kollegors värderingar och tankesätt. Tillsammans kan ni lära er att utnyttja era kulturella olikheter och uppnå konkurrensfördelar. En mångkulturell inkluderande arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och ny kunskap. Vissa arbetsgivare vet hur de kan dra nytta av B olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen.

Bara så du vet presterar inkluderande arbetsgrupper 80% bättre
Forskning har visat att företag som aktivt jobbar med inkludering växer tre gånger snabbare, sett till intäkter, än de som inte arbetade med inkludering. Arbetsplatser med (kulturell) mångfald visade sig också ha:
2 x större möjlighet att nå uppsatta mål.
3 x större sannolikhet att vara hög presterande.
6 x större chans att vara innovativa och smidiga.
8 x större utsikt att lyckas uppnå bättre resultat.

 

Så här kan vi hjälpa er att utveckla inkludering

Kulturella workshops och events:
Vi ger dig som medarbetare möjlighet att diskutera och utforska olika kulturella perspektiv och erfarenheter. Det kan hjälpa till att främja ömsesidig förståelse och samarbete. En workshop kan bl.a innehålla CQ tester (test av förmågan att arbeta och relatera över kulturer. Man mäter fyra områden: Framåtanda, Kunskap, Strategi och Handling.)

Interkulturella teambuildings aktiviteter:  Främjar samarbete, respekt och förståelse för varandras värderingar. Man får möjlighet att ha roligt tillsammans, får nya insikter, lära känna varandra men framförallt att lära känna sig själv, sin kultur och sina underliggande värderingar.

Mentorskap och coachning: 
Erfarna medarbetare får i uppgift att stötta och guida nya eller mindre erfarna teammedlemmar med olika kulturella bakgrunder. 

Perspektivbyte och utmaning av fördomar
Du och dina kollegor behöver förstå era kulturella utgångspunkter och samtidigt kunna byta perspektiv för att förstå den andras utgångspunkt. Vi har våra värderingar som är våra ledstjärnor och när vi möter någon som har helt andra kulturella värderingar blir vi rädda för det okända. Tillsammans lär vi oss att förstå varandras perspektiv, våga utmana våra fördomar och förstå att våra olikheter faktiskt gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina unika erfarenheter till arbetsplatsen, vilket kommer att påverka organisationens tillväxt positivt.

Det kommer att uppstå kulturkrockar som grundar sig i våra olika synsätt vilka inte alltid kommer vara lätta att hantera.
Genom att bygga vidare på våra olika synsätt kan ni skapa nya värden i organisationen. Exempelvis har inkluderingsarbetet visat sig vara nyckeln till framgång på mångkulturella arbetsplatser. När du som anställd känner dig inkluderad, synlig och trygg i samhörigheten då odlas nya spännande idéer och tankar.

En bemötandestrategi för mångkulturella kunder och i det omvända bemötandet
Som medarbetare i ett mångkulturellt kundmöte kan du i vissa situationer känna dig ensam och utsatt, särskilt om du inte känner kunden och om det skulle uppstå en konfliktfylld situation. I dessa sammanhang finns det flera faktorer som är avgörande som exempelvis att man har en ledare som står på din sida, att alla kollegor gör lika och att ni har kunskap om hur man hanterar konflikter i olika kulturer. 
Med det omvända bemötande menar vi då en svensk kund (inklusive patienter, elever, arbetssökande etc) möter en person med en annan kulturell bakgrund.

Vi hjälper er att bygga upp en bemötande strategi där vi tillsammans bland annat kommer att räta ut frågetecken kring vad som ingår i uppdraget, hur ni ska hantera olika situationer på ett enhetligt sätt, vilka kulturkrockar ni upplever att ni har på arbetsplatsen, ledarens roll, alla ska göra lika regeln etc.

Vi hjälper er att gemensamt diskutera fram ett samstämmigt bemötande för att förebygga konflikter och skapa en tryggare arbetsplats för dig som medarbetare.