Logo test 2

Kulturell kartläggning

 Vår mångkulturella kartläggning är en effektiv och heltäckande metod för företag som strävar efter att skapa en inkluderande och mångfaldig arbetsplats. Genom att analysera och förstå de olika kulturella bakgrunderna inom organisationen kan vi hjälpa till att främja samarbete, kommunikation och ömsesidig förståelse bland medarbetarna. 

Kartläggningen ger företag insikter och verktyg för att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Där vi bl.a assisterar er att ta fram en mångkulturell och mångreligiös företagspolicy som som boostar era ledare samt inkluderar HR strategier på alla nivåer. 

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vår mångkulturella kartläggning kan bidra till att stärka er organisation och skapa en positiv arbetsmiljö för alla medarbetare. 

Kulturell kartläggning har många fördelar

Genom att fråga medarbetare om deras erfarenheter och perspektiv kan man få en djupare förståelse för ett företags kulturella mångfald på flera sätt. Svaren kan sedan resultera i en fokuserad mångkulturell policy, strategi och åtgärdsplan. Exempel på vad man kan få fram för uppgifter:

Identifiering av olika kulturella bakgrunder: Genom att fråga medarbetare om deras erfarenheter kan man få en bättre bild av vilka olika kulturella bakgrunder som representeras i företaget. Det kan vara etniska, nationella, religiösa eller språkliga skillnader som spelar en roll i medarbetarnas identitet.

Förstå kulturella traditioner och praxis: Man kan lära sig om de olika kulturella traditioner och praxis som medarbetarna tar med sig till arbetsplatsen. Det kan vara högtider, seder eller sociala normer som påverkar hur de agerar och interagerar med varandra.

Synliggöra kommunikationsutmaningar: Identifiera eventuella kommunikationsutmaningar som kan uppstå på grund av kulturella skillnader. Det kan vara språkliga skillnader, icke-verbala kommunikationsstilar eller olika förväntningar på kommunikation och feedback. Det är också bra att få reda på om det har formats språkgrupper.

Uppmärksamma viktiga kulturella traditioner och firanden: Genom att fråga medarbetare kan man lära sig om viktiga kulturella traditioner, högtider eller firanden som är betydelsefulla för dem. Det skulle eventuellt kunna vara en möjlighet att integrera eller uppmärksamma dessa traditioner på arbetsplatsen för att främja inkludering och skapa en positiv arbetsmiljö.

Identifiera specifika behov och önskemål: Genom att fråga medarbetare kan man få insikt i specifika behov och önskemål som medarbetare med olika kulturella bakgrunder kan ha. Det kan handla om anpassningar av arbetsmiljön, policyer, vad de motiveras av och praxis för att skapa en inkluderande arbetsplats för alla.

Identifiera ledarskaps preferenser: Förståelse för olika kommunikationsstilar och vilka kulturer som föredrar en ledare med en mer direkt och auktoritär kommunikationsstil och andra en mer indirekt och samarbetsinriktad stil. Identifiering av olika preferenser när det gäller beslutsfattande, där vissa kulturer värderar konsensus och samarbete, medan andra föredrar en mer hierarkisk och auktoritär beslutsfattandeprocess. Vilket ger möjlighet för ledaren att kulturanpassa sitt ledarskap.

Uppmärksamma era medarbetares känsla av inkludering: Känslan av att vara en del i ett sammanhang gör skillnad och är värdeskapande för företaget. Det är därför viktigt att undersöka och tolka hur företaget lyckats med inkluderingsarbetet. Analysarbetet handlar om frågeställningar kring om det är lika för alla, öppet klimat, kulturell medvetenhet och delaktighet.

Uppmuntra medarbetare att ge förslag till förbättringar på olika områden som handlar om den mångkulturella och mångreligiösa arbetsplatsen.