Logo test 2

Några kulturverktyg vi använder

Här hittar ni exempel på både egna framtagna verktyg som allmänt vedertagna verktyg som vi använder på våra föreläsningar, utbildningar, konsultuppdrag, workshops etc 

Innehåll

Interkulturell trestegsmodell
Processen för interkulturell intelligens
Kulturverktyget
Inkluderingsprocessen
KL-modellen (Modellen för kulturanpassat ledarskap)
Exempel på fler modeller
nte
orci ut diam.

Den interkulturella trestegsmodellen

Från kulturell medvetenhet till interkulturell intelligens

Steg 1: Kulturell medvetenhet
Fungerar som en grund för både interkulturell kompetens och interkulturell intelligens genom att tillhandahålla kunskap om olika kulturer.

Steg 2: Interkulturell kompetens
Avser förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturella bakgrunder. Det handlar om att skaffa sig kunskap om olika kulturer, förstå kulturella normer och värderingar och att utveckla färdigheter för att anpassa sitt beteende därefter. Interkulturell kompetens fokuserar på att skapa medvetenhet om kulturella skillnader och utveckla strategier för att överbrygga dessa klyftor

Steg 3: Interkulturell intelligens 
Går steget längre genom att betona den aktiva tillämpningen i verkliga situationer. Det innebär att vara lyhörd för kulturella nyanser, ha empati för andras perspektiv och ha förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för individer att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Kulturell medvetenhet i kombination med interkulturell kompetens och stark interkulturell intelligens kommer inte bara att förbättra din personliga tillväxt utan också bidra till att bygga inkluderande arbetsplatser och samhällen där mångfald hyllas snarare än ses som ett hinder.

4a delar i interkulturell intelligens

Framåtanda

Ditt intresse, driv och motivation att anpassa mångkulturella miljöer. Strävan att överbrygga kulturklyftor. Odla nyfikenhet, reflektera, söka och omfamna kulturella skillnader

Kunskap

Din förståelse för hur kulturer är lika och olika jämfört med din egen. Forskning, engagera och lär.

Strategi

Din förmåga att planera mångkulturella handlingar och interaktioner. Var medveten om fördomar, planera, lyssna och anpassa.

Handling

Din förmåga att anpassa dig när du förhåller dig till och arbetar interkulturellt. 
Agerar med kulturell känslighet. Känn empati, var flexibel, kommunicera, sök feedback och observera.

Kulturverktyget

När vi tillsammans arbetar fram en strategi för er mångkulturella arbetsplats utgår vi från Madeleines framtagna forsknings baserade "Kulturverktyg" som har fyra steg:

NOTERA kulturkrocken vad som är problemet genom att ställa dig frågor som vad är problemet, varför är det ett problem, för vem och i vilka sammanhang det är ett problem. Därefter tittar vi på företagets externa och interna omgivning.

TOLKA företagets, ledningens, medarbetarnas och kundernas värderingar och hur de stämmer överens. Här börjar man använda MOTIF som är en förkortning av Geert Hofstedes kulturella dimensioner dvs index för Maktdistans, Osäkerhetsundvikande, Tidsuppfattning, Individualism och Feminint index).

FÖRSTÅ, den andra partens kulturella värderingar såväl bland era medarbetare som kunder genom att byta perspektiv och använda MOTIF. Avsluta med ett nytt perspektivbyte för att försöka förstå hur ni uppfattar varandra.

BEMÖT, med en väl genomtänkt mångkulturell och inkluderande strategi som börjar med en väl genomtänkt mångkulturell och mångreligiös policy, företagsvärderingar. Därefter behöver ni planerar hur ni ska nå i mål vilket inkluderar utbildningar, workshops etc för både ledning och medarbetare.

 

Inkluderingsprocessen


Jag känner mig inkluderad då det är:
 
Lika för alla  

Jag är accepterad & respekterad av alla som jag är. Mina kunskaper & värderingar tillvaratas. Jag känner mig synlig & vågar ha avvikande åsikter.

Öppet klimat 
Det är bra stämning, vi diskuterar allt & kan ge kritik. Alla är välkomnande. Vi har kulturell mix i grupperna. Jag har tillgång till all information som behövs i mitt jobb.
 

Medvetenhet 
Jag får utbildning & kunskap att förstå olikheter. Vi är medvetna om olika kommunikationssätt. Vi använder samma språk. Den som behöver hjälp med språket får utbildning och mentor.

Delaktighet 
Alla omsluts i & ingen utesluts ur gemenskapen. Vi anstränger oss för att alla ska involveras i arbetet. Nyfikenhet & kreativitet uppmuntras. Vi vill och vågar.

 

Lite utförligare om Integrationsprocessen

Lika för alla börjar med att man inför en nolltoleransregel mot diskriminering samt sätter upp riktlinjer, rutiner och gemensamma spelregler. De måste vara tydliga och utan undantag.
Målet är att förhindra trakasserier och kränkande behandling. Era riktlinjer ska följas upp och efterlevas av alla anställda på alla nivåer och utan undantag.

Rättvis och lika behandling innebär att alla anställda har lika möjligheter, samma villkor och skyldigheter samt ett rättvist belöningssystem. Att tillvarata allas olika potential och se medarbetare som resurser där deras olika kompetenser och erfarenheter är kända ska vara en självklarhet. Likaså att se, lyssna och respektera varandra för den man är.


Öppet arbetsklimat baseras på tillåtande, nyfikna, nyanserade och respektfulla diskussioner med högt i tak. Man skapar en miljö där man sammanför individer med olika bakgrund som vågar och vill bidra med sina unika synpunkter och infallsvinklar. Det skapar förutsättningar för nya perspektiv, kreativa idéer och för att såväl formella som spontana samarbeten kan uppstå. 

Tillsammans behöver ni diskutera fram hur ni ska skapa en bra stämning och ett välkomnande beteende där alla trivs, umgås och är nyfikna på varandra. Ni behöver också vara medvetna om samt vara förberedda på att olika åsikter kan och troligen kommer att leda till konflikt. Därför bör alla inblandade utveckla och utbilda sig i att förstå hur en konflikt hanteras och löses på olika sätt i olika kulturer. 


Medvetenhet och fortbildning ger en större förståelse för de normer som är typiska för olika kulturer. Det hjälper till att attrahera, identifiera och behålla de talanger som positivt påverkar verksamhetens långsiktiga resultat.

När man möter en ny kultur på en arbetsplats kan samarbete till en början vara svårt, eftersom tankesätt och sociala normer kan skilja sig en hel del. Var medvetna om att en sådan situation ökar risken för oavsiktlig respektlöshet, missförstånd och bryter ned förtroende som lätt kan leda till förslitning och negativa resultat. Medvetenhet och fortbildning med kulturverktyget ger förmågan att byta perspektiv samt interagera med kollegor på ett positivt sätt. Det resulterar i minskat antal kulturkrockar och förutfattade meningar samt förbättrar möjligheten till framgång.

Avsaknaden av ett gemensamt språk utgör en barriär mellan olika kulturer. Är man allt för tillåtande till olika språk, riskerar man att språkgrupper bildas vilket förhindrar inkludering, samhörighet och det mervärde man får av nya perspektiv i kulturmötet. Att minska språkbarriärerna bidrar till att medarbetare börjar bygga band samtidigt som det innebär att alla berörda lär sig mer om företagskulturen vilket ökar respekten och förståelsen för varandras olikheter. 


Delaktighet, engagemang och kreativitet betyder att man behöver involvera och engagera varandra. När alla medverkar och känner sig delaktiga skapas en god laganda med en inkluderande och icke kränkande jargong. För att lyckas behöver man vara en aktiv lyssnare som ser värdet i andras insikter och som låter ett omdöme ta tid och eftertanke. 

Att lyssna är inte bara en teknik eller ett beteende utan framförallt en attityd. En bra lyssnare fokuserar på uppgiften, är nyfiken och intresserad av vad någon uttrycker. Är man dessutom öppen, respektfull och accepterande känner andra tillit och kan öppna sig.

Mod är också en viktig faktor för att åstadkomma delaktighet. Det krävs mod för att ”våga” ifrågasätta både andra och sig själv, särskilt när det är obekvämt som exempelvis att konfrontera en medarbetare som har en otrevlig attityd. I den nyfikna och modiga organisationen utmanas ingrodda attityder och rutiner av enkelspårighet. Nyfikenhet är ett kreativt förhållningssätt och ett medvetet val som ger delaktighet, engagemang och ett aktivt kreativt letande efter lösningar. 

 


Nyfikenhet är nyckeln till kreativitet!

Modellen för Kulturanpassat Ledarskap (KL-modellen)

Styrande Ledarskap 

Coachande Ledarskap 

Stödjande Ledarskap

Delegerande Ledarskap

Styrande ledarskap - Mycket avvikande index och utvärdering/lågt engagemang. Kommer troligen från ett högt makt- och UA index, låg utbildningsgrad, kanske hög troendegrad och/eller lever i utanförskap i Sverige och är nöjd med det. Kanske besviken och frustrerad. Väljer konstant att endast umgås med kollegor med samma kulturella bakgrund. Kan någon svenska men anstränger sig inte för att utveckla språket. Personen i fråga är omotiverad och har inte lust med eller är rädd för förändring samt har svårt att respektera din ledarstil.

Coachande ledarskap - Avvikande index och utvärdering/visst eller högt engagemang. Oerfaren, viss troendegrad och lågutbildad eller erfaren och högre utbildningsgrad. Har gjort viss anstränging för att prata svenska samt förstå och känna sig integrerad i den svenska kulturen. Har index som står ganska långt ifrån de svenska men har visst engagemang, motivation och vilja att känna sig samhörig med kollegor oavsett kulturell bakgrund. Har en del eller låg erfarenhet. Har börjat försöka ta egna initiativ men har fortfarande svårt att arbeta självständigt.

Stödjande ledarskap Liknande index och utvärdering/högt engagemang. Den skicklige men försiktige är engagerad och motiverad. Har påbörjat sin integrationsresa i den svenska kulturen och kan bra svenska, förstår kulturspråket, kanske bytt bostadsområde, barnen har eller är på väg att om-placerats till skolor med färre andraspråks barn. Vederbörande har låg troendegrad och varierande utbild-ningsgrad. De kulturella indexen har börjat närma sig de svenska kollegornas.  Har fortfarande ett inre motstånd och rädsla för att ta initiativ men gör framsteg och visar framförallt att hen vill vara en del med sina kollegors kultur. Behöver draghjälp för att klara resan för att uppskatta, förstå och föredra ett delegerande ledarskap.

Delegerande ledarskap - Hög kompetens/högt engagemang. Den självständige och resultat-inriktade. Troligen högutbildad men inte nödvändigtvis, har kanske haft höga positioner inom arbetslivet I sitt hemland. Låg eller ingen troendegrad alternativt hög troendegrad som hen håller för sig själv och accepterar andras ståndpunkt. Vederbörande är också självgående, förstår, accepterar och motiveras av kulturella skillnader. Är nyfiken, har troligtvis svenska vänner och viljan att utveckla sin interkulturella kompetens. Kan svenska och förstår det svenska kulturspråket. Känner sig som både och och varken eller! Har högt engagemang och börjar nu ge stort mervärde för organisationen.ar nu ge stort mervärde för organisationen.

Vi använder även andra kända verktyg som:

Geert Hofstedes kulturella dimensioner
Det kulturella isberget (Edvard T Hall)
Hög och låg kontext kommunikation (Edvard T Hall)
M.fl.