Logo test 2

Integration, bostad & arbetsmarknad

Integrationsförmåga & integrationsförutsättning
en rapport från Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlösheten under 2005 & 2011  http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/hemloshetblandflyktingar
 visade det sig att personer med utländsk bakgrund var överrepresenterade bland hemlösa personer.

"Flyktingars hemlöshet är ett tämligen outforskat område. Hemlöshet bland flyktingar innebär oftast att personerna bor inneboende hos släktingar, vänner eller hyr i andra hand, och i det sammanhanget har kontakt med socialtjänsten. De befinner sig då i situation 4 enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet.

Vanligare med eget boende
Många asylsökande väljer redan vid ankomsten till Sverige att bo inneboende eller i andra hand, snarare än i Migrationsverkets anläggningsboende. Det egna boendet (EBO) ligger ofta nära stora arbetsmarknader, vilket anläggningsboenden ofta inte gör. De flyktingar som valt EBO-boende under asyltiden tycks hävda sig bättre på arbets- och bostadsmarknaden än de som valt anläggningsboende"

Att de flyktingar med eget boende skulle hävda sig bättre på arbetsmarknader är en intressant koppling. Förhoppningsvis kommer någon att fördjupa sig i en studie av hur bostad och integration hänger samman.Den faktor som insinueras i rapporten är att det egna boendet ligger i närheten av arbetsmarknaden. För min del tror jag att en annan viktig faktor som skulle kunna vara en bidragande orsak är att de som lyckas hitta en bostad i Sverige är kreativa och drivande personer.

Själv var jag "guide" via Röda Korset till en syrisk man som mycket snabbt hittade en bostad och även lyckades infiltrera arbetsmarknaden i ett rasande tempo. Han var högutbildad, van att bo i utlandet, initiativrik och entreprenöriell (hade haft eget företag).

Alla som träffade honom kände snabbt en sfär av kreativitet och motivation runt omkring honom. Trots denna aktiva utsida hade han svårt för att lära sig språket eftersom hans själsliv var kvar i Syrien och de släktingar som fortfarande befann sig i fara.
Sverige är näst sämst i Europa på integration, visar ny forskning.

Svårare att få arbete som nyinvandrad i Sverige än i övriga Europa
En annan intressant studie som gjorts av Ryszard Szulkin, professor i socialogi vid Stockholms Universitet och Institutet för framtidsstudier, visar det sig att det är svårare att få jobb i Sverige än i andra europeiska länder, om man nyligen har invandrat.
– Den pessimistiska tolkningen är att Sverige är dåligt på integration, säger Szulkin.

Han har jämfört Sverige med 15 andra europeiska länder, bland andra Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Norge och Danmark.

Sverige utmärker sig mycket negativt i studien.Bara i Spanien är arbetslösheten högre bland män och lika hög bland kvinnor, för invandrare som bott i de statistiskt jämförda länderna i tio år eller mindre.

Szulkin gör en intressant tolkning att skillnaden kvarstår även efter att man justerat för utbildningsnivå och familjesituation. Orsaken är dock okänd varför det skulle vara så.Det är troligen en kombination av att Sverige tar emot relativt många asylsökande och att relativt få okvalificerade jobb finns i landet, säger han.

Om man kombinerar de bägge studiernas/rapporternas slutsatser och analyser har man flera intressanta faktorer i integrationsprocessen att ta hänsyn till: personlighet, bostad, tar Sverige emot för många asylsökande för att klara integrationen, utbildning och typ av arbete flera faktorer som tycks påverka integrationsförmågan.

Kommentera gärna: